Лекции по Икономика

29. Мотивационни теории

Мотивационните теории могат да се групират в зависимост от използваните подходи при анализа на мотивацията. В резултата на това се обособяват две групи теории: теории за съдържанието и теории за процеса.

I. Теории за съдържанието
Мотивационните теории за съдържанието поставят въпроса: какво подбужда, стимулира или поставя началото на дадено поведение? Отговорът на този въпрос е свързан с потребностите. В тази връзка могат да бъдат посочени следните мотивационни теории:
1. Теория на А. Маслоу за йерархия на потребностите. Според тази теория хората в организацията са мотивирани да действат, за да задоволят определени вътешни потребности. Разбирането на Маслоу се основава на следното:
а) потребностите на хората оказват влияние върху тяхното поведение;
б) потребностите са подредени по значение;
в) преминаването към следващото ниво на потребностите става, когато са удовлетворени потребностите от по-ниските нива.
В зависимост от тези схващания Маслоу предлага следната класификация на потребностите:
а) физиологически;
б) безопасност и сигурност;
в) социални;
г) статус;
д) реализация на личността.
2. Теория на Фредерик Херцберг за двата фактора.
Според Херцберг съществуват различни фактори, които окзват влияние върху поведението на индивидите. Тези фактори той разделя на две групи– външни и вътрешни.
А. Външни фактори. Те включват:
а) сигурност на работното място;
б) заплащане;
в) условия на труд;
г) статус;
д) политика на организацията;
е) равнище на междуличностни отношения;
ж) социални придобивки.
Б. Вътрешни фактори. Те са свързани с конкретното работно място и включват:
а) постижение;
б) признание;
в) работа, която съдържа предизвикателства за преодоляване;
г) отговорност;
д) напредък;
е) израстване на личността, натрупване на опит и развитие.
Факторите от първата група съответстват на по-ниски нива от йерархията на потебностите по Маслоу. Докато факторите от втората група са еквивалентни на по-горните равнища.

II. Процесни мотивационни теории.
Съдържателните мотивационни теории се приемат като фактор, който влияе върху мотивацията на потребностите. Те обаче не изясняват защо хората избират дадено поведение, за да задоволят конкретните си потрбности. Отговор на този въпрос дават процесните мотивационни теории.
Теория на очакването. Тя е свързана с разбирането, че хората оценяват различни стратегии на поведение и избират това, което ще доведе до последствията, които те желаят– повишаавне на заплатата, израстване в управленската йерархия, признание. Основоположник на тази теория е Виктор Врум.
Теория на утвърждаването. Тази теория разглежда механизма на награждаване. Нейн основоположник е Б. Скинър.
В основата на теорията стои рабирането, че мотивацията на хората е функция на последствията от наградите.