Лекции по Икономика

14.5. Социални отчети и социален одит на фирмата

Социалната значимост и резултати от действията на отделния предп¬риемач не винаги намират адекватно отражение в средствата за масова ин¬формация, чрез които най-често се постига информирането на обществото. Тесто пъти тези резултати не намират публичност и поради нежеланието на самия предприемач за афиширане на своите действия в социалната сфера. По тези причини често в обществото се създава негативният образ и социал¬но незаинтересованата фигура на новия предприемач.
Следователно, за да избегне създаването на такава негативна представа в обществото, новият предприемач трябва да предприеме активни мерки за предотвратяването й. Основният инструмент за постигането на това е соци¬алният отчет.
Социалният отчет е дейност на предприемача, насочена към обществото за изпълнението на социалните задължения към него. Ето защо социалният отчет на предприемача трябва да бъде публично огласен, като за целта се използват средствата за масова информация. В него трябва да бъдат отразе¬ни резултатите от следните основни действия на предприемача (фирмата):
- брой на заетите работни места;
- брой на повишилите квалификацията си сътрудници и работници във фирмата;
- изпълнение на социалните програми във фирмата;
- подпомагане на местните образователни и културни институции;
- подпомагане на местните социални заведения - домове за стари хора, за деца и юноши и други;
- подпомагане екологичните програми на обществото;
- подпомагане на спортното и физическо развитие на обществото.
- изпълнение на социалните програми във фирмата;
- подпомагане на местните образователни и културни институции;
- подпомагане на местните социални заведения - домове за стари хора, за деца и юноши и други;
- подпомагане екологичните програми на обществото;
- подпомагане на спортното и физическо развитие на обществото.
В същото време обществото трябва да отчита, че социалната дейност и социалната отговорност на новите предприемачи е производна и следователно силно зависима от финансовото им състояние.
Обществото трябва да разполага с възможности за контрол върху из-пнението на социалните отговорности на предприемачите. Такъв инструмент е социалният одит. Съществуват два типа социален одит. Първият е одитът, вменен държавата по силата на нейната отговорност за общото развитие. Такъв социален одит в България се осъществява от Министерството на труда и социалната политика под формата на надзор върху новите работни места, плащането на социалните осигуровки от страна на предприемачите.
Вторият тип одит се осъществява вътре в рамките на фирмата, ком¬панията, като контрол от страна на предприемача върху изпълнението на социалните програми, развивани от съответната компания, фирма. Неговата реализация е възможна чрез прилагането на следните техники:
• социална инвентаризация;
• социален баланс;
• оценка на социалните програми.
По този начин социалният отчет и социалният одит се превръщат в такива инструменти, чрез които се създава възможност за обществен конт¬рол и самоконтрол на предприемачите в изграждането на социалното пространство на новото пазарно стопанство.