Лекции по Икономика

15. Периодични оценки , преоценки и обезценки на дълготрайните активи.

Проявлението на някои инфлационни процеси за един период с твърде високи ускорения исилно негативни последици за предприятията предизвикват нормативно утвърдена преоценка на дълготрайните активи. В условията на ускорена инфлация историческата цена на активите се обезсмисля, тя вече не отразява реално стойностните величини на активите, обезценява в ниски измерения и начисляваната за тях амортизация. С цел да се приведат в съответствие цените на ДМА със справедливата (най- често пазарна) им цена е дадена възможност от Закона за счетоводството възможност да се извършват годишни преоценки на тези активи.
Отбелязано е, че ДМА без земите и горите, се преоценяват в края на всяка година с процент, не по-висок от процента на увеличаване на цените на производител, обявен от Националния Статистечески Институт ( НСИ). Земите и горите се оценяват по справедливата им цена.

Обобщение: Преоценката се извършва в края на отчетния период и тя като процент не може да надвишава процента на увеличение на цените на проицводител, обявен от НСИ.
Технологията та преоценка е следната:
1. Увеличение на балансовата стойност на ДМА се отразява като " Преоценъчен резерв".
2. Всяко следваща намаление на балансовата стойност от преоценка е за сматка на този резерв.
3. Ако предходното намаление е по-голямо от наличния преоценъчен резерв за съответното ДМА, резултатът се отнася директно в с/ка 609"Други разходи"
и след това - в сметките от група 61 "Разходи за дейността", т.е. ,тези разходи са част от себестойността на създавания продукт.
4. Преоценъчният резерв се трансформира в неразпределена печелба при отписване на съответния актив.