Лекции по Икономика

17. Оценка на разходите.

За отразяването на разходите в различните фази на възпроизводствения процес е необходимо да се отбележат някои законови изисквания, а именно:

1. Разходите съгласно Закона за счетоводството, се отразяват в три основни групи:

1.1. Разходи по икономически елементи - те са за материали, амортизациина ДМА, за заплати , за външни услуги, за социални осигуровки и други разходи.

1.2. Финансови разходи - те са : разходи за валутни операции, разходи за лихви по получени заеми и др.

1.3. Извънредни разходи - разходите за отписани вземания и др.

Всеки разход задължително най- напред намира отражение в разходите по икономически елементи. В края на месеца, сметките по които се набират тези разходи се приключват , като техните салда се отнасят по функционално предназначение., а именно:

1. Разходи за основна дейност,

2. Разходи за спомагателна дейност,

3. Разходи за организация и управление,

4. Разходи по продажба на продукция,

5. Разходи за ликвидация и несъстоятелност

6. Разходи за бъдещи периоди - те не оказват влияние на на текущия финансов резултат за отчетния период, а имат значение за следващия период.

За счетоводното отразяване на посочените разходи има значение това, че разходите за спомагателна дейност в края на отчетния период се отнасят или към разходите за основна дейност или се включват в разходите, които формират себестойността на произвежданата от споматателната дейност продукция.
Разхдебитната страна на счетоводна сметка 701 " Приходи одите за организация и управление, както и разходите по продажба на продукция, директно се отразяват в дебитната страна на сметка 701 " Приходи от продажба на продукция" или 702 " Приходи от продажба на стоки" . С това се формира разходната част на тази сметка, която включва и вече извършените разходи за готовата продукция. От дясната, кредитната страна на сметката са приходите от продажбите.
Финансовите и извънредните разходи се отнасят директно в резултатната сметка 12 " Печалби и загуби от текущата година".