Лекции по Икономика

1. Пазарен механизъм. Същност и видове пазари. Търсене и предлагане.

Пазарен механизъм. Същност. Видове пазари.
Най-общата представа за пазар се свързва със сферата на размянатакъдето се осъществява търсене и предлагане на стокиПазарът възниква на основата на възникването и развитието на стоковото производство и размянатаХилядолетия наред първобитните хора са се трудили без да усещат нужда от размянаВсичко което било нужно за тях е била общата собственостТова е било така поради липсата на излишъциС развитието на разделението на труда се развива производителността и се появяват относително големи излишъци, оттам водачите  на общностите постепенно започват да налагат лидерството си и се превръщат в собственици.
Първоначално размяната е имала стихиен характерСмята се, че около 2600 г.пр.Хр. тя вече е съществувала.

Появата на парите към 4000 г.пр. Хр.- размяната неимоверно се ускоряваа с това се развиват и усъвършенстват пазарните отношенияВ най-широк смисъл пазарът се разбира именно като цялостна организация на разменния процеспредопределяща начина на комуникиране между производители и потребители.

В този смисъл пазарът се дефинира такаПазарът е системна позиция на икономикатав която естествени механизми осигуряват равновесие на търсене и предлаганеи регулират взаимодействие на участващите в размяната купувачи и продавачи. В един по-различен смисъл (маркетингов смисълпазарът се разбира като взаимодействие между купувачи и продавачи, които имат определени повече или по-малко сходни характеристики - като равнище на доходи, потребности, навицигеографско местоположение и т.нВ най-тесен смисъл (в ежедневиетопазарът се разбира като мястотокъдето се осъществява размяната

Икономикатапри която производството на благата се осъществява от милиони производители, всеки от които все по-тясно се специализира в определена област и поради това е принуден да предлага продукта си за размяна се нарича пазарна икономика.
Но стоковото производство е само един от белезите на пазарната икономикаТова е също икономикакоято пазарът се явява всеобщ регулатор на деловата активностдвигател на тази активност е икономическия интерес и стремежът към лична изгодаТова намира израз в конкуренцията на основатана която системата на пазарната икономика функционира ефективно без да има нужда от човек или институциякоято да разработва планове или да контролира дали те се спазват.
Странитеразвиващи се на основата на пазара показват изобилие от стоки и висок жизнен стандартНо критиците на този начин на организация на обществения живот твърдятче той води до безработицаинфлациясилно неравенство и бедност.

Водещо значение в пазарните отношения изпълняват ценитекоито носят основна информация за предпочитанията на потребителите и възможностите на производителитеЦените се формират на основание на двете основни пазарни силитърсенето и предлаганетоИменно в тяхното въздействие се изразява "недвижимата ръка", която според Адам Смит координира действията на участниците в стопанския живот без да са нужни други намеси и институцииПазарните цени показват на потребителя какво и колко трябва да пожертва за да се сдобие с желаното благоа на производителя - кои са предпочитаните стоки за потребителя.

В пазарната икономика производството и размяната на благата се основават на 2 важни принципа:
Първия се свежда до това че всеки участник в пазарните процеси има максималистично поведение т.естреми се към максимална изгода при минимални разходи.
Вторият принцип се свежда до товаче при това максимално поведение има ограниения и задръжкикоито намират израза в действието на редица обективни законикато закона за растящите разходипринципите на възвращаемост и др.

Функция на пазара.
Пазарът изпълнява 3 основни функции:
-          комуникационна,
-          координационна,
-          мотивационна.
Същността на Комуникационната се изразява в товаче без информацията която им дава пазараикономическите субсидии щяха да вземат много погрешни решенияа цените давайки информация за предпочитанието на индивидите насочва производството към онези стокии при такова равнище на качество и технологиикоето е желано от потребителя.
Мотивационна функция - без да се включва в пазарния процес не можем да имаме нужните доходи.

Структура на пазара.
Пазарът има сложна структура. Разграничава стоки за производствостоки за потреблениетрудов пазарфинансов пазар (паричния и капиталов пазар). Според функционалното му предназначение можем да разграничим: пазар на фактори и продуктов пазар (стоки и услуги за крайно потребление). Развитието на пазара до борситеаукционитетърговете

Босовата търговия е посредническаосъществена чрез брокер и при спазването на строго определени правиларегламентирани в закона. Основни участници са фирмитедомакинстватаразлични правителствени или неправителствани организацииДомакинствата от една страна са крайни потребителиа от друга - собственици на факторите за производство (трудаземята и капитала)Фирмите са по-скоро косвени пазарни участницикоито поемат деловата инициатива и организират производството на стоки и услуги.

Търсене.
Търсенето и предлагането са двете основни променливи на пазарачиито изменения са определящи за пазарното равновесиеКогато става дума за "търсене" в икномическата теория и практика винаги се има в предвид платежоспособното търсенеЗа да се осъществи такова е нужно да притежание на парино трябва да е на лице и второ важно условиеа именно желанието да се закупи дадена стокаТака комбинацията от разполагане с лични следства и желание за покупка образува платежоспособно търсенеВеличината на платежоспособното търсене се определя от количеството на едни или други стокикоито потребителите могат да закупят при сложените им цени и паричните им доходиЕдин от съществените факторикойто влияе на търсенето са ценитеСъществува обратна връзка между величината на платежоспособното търсене и цената на конкретна стокаКолкото цената е по-високатолкова по-малко е нейното търсенеТази връзка се изразява чрез закона на търсенетокойто гласи че при равни дрги условияколкото е по-високо нивото на търсената стока или услугатолкова е по-малко търсеното количество от нея.
        Върху търсенето на стоки и услуги влияят и други факториНапример доходите на домакинстватаЗа тъй наречените нормални стоки е на лице положителнаправа връзка между нарастването на дохода и търсенето на стоката/услугатаТ.е. при равни други условиякогато доходът на домакинството растерасте и потреблението.
      Друг фактор който влияе върху търсенето са цените на останалите стокино връзката между конкретна стока и нейното търсене и цените на останалите стоки е различна  в зависимост от това дали става дума за допълващи стокиза стоки заместители или за стокикоито нямат връзка с разглежданата стока или услугаАко в резултат на изменението на цената на стоката заменител се повиши или падне нейното търсенето в противоположна посока ще се промени търсенето на заместващата я стокаа цената и ще се промени в същата посокав която се е променила цената на първата.
      При допълващи се стокиако в резултат на измеенията на една от допълващите стоки се промени нейното търсенето в същото направление ще се търсенето на дугата стокаа цената и ще се промени в посока противоположна на цената на първата стокаВлияят се ваимно и цените и търсенето на стоки, които на пръв поглед изглеждат независимиКогато се променят цените на стоки с нееластично търсене (хляб), то при равни други условия потребителят е принуден да отдделя все по-голяма част от дохода си за тях и в резултат намалява търсенето на стоки с дълготрайно търсене (еластични).
      Друг факторкойто влияе са очакванията на индивидитеМного често очакването за инфлация стимулира търсенето и то расте независимоче растат и ценитеВлияние върху търсенето оказва и качеството на стокитеТова е свързано с аномалиякоято се нарича "Веблен" и се появява при съмнение на потребителя, че цените са нискизащото качеството е ниско.
     "Снобски ефект"- има групикоито, когато една стока поевтинее спират да си я купуват и започват да взимат по-скъпи стоки със същото предназначение, за да покажат че са от друга група в обществото.
     ОбобщениеВърху търсенето влияе цената на определена стокадоходът на населениетоцените на останалите стокикачествотовкусовете и предпочитаниятатехният брой и дрКогато става дума за ценовия фактор имаме движение по кривата на търсенетоКогато става дума за неценовия фактор (всички останали факториимаме цялостно изместване на кривата на търсенето вдясно и влявоРазлични домакинства могат да бъдат категоризирани към различни групи в зависимост от равнището на доходите имТе имат различна покупателна стойностКогато обобщим търсенето на определена стока или услугакоето всяко едно домакинство имаза всяко конкретно равнище на цената получаваме пазарно търсенена конкретна стока.

Предлагане.    
Под предлагане на дадена стокаразбираме количеството от неякоето се предоставя за продажба на пазара при определена ценаПредлагането също се обуславя от много фактори и за да се разкрие тяхто влияние също се прилага метода при равни други условияТ.е. концентрораме се върху конкретен факторкато приемаме останалите за незаменими.
      Зависимостта на предлагането на дадена стока е права и се изразява чрез закона на предлаганетокойто гласиче при равни други условия колкото по-висока е пазарната ценатолкова по-голямо е предлаганото количество.
      Друг факторкойто влияе на предлагането са производствените разходиКолкото по-високи са тетолкова по-неизгодно за производителя е да предлага стоката си при установилата се на пазара ценаПредлагането е в зависимост и от цените на останалите стокиВръзката е обратна.
       Когато се разглежда директна връзка между цена и предлагано количество имаме движение по кривата на предлаганетоКогато се изследва влиянието на неценови факторикривата на предлагане се измества цялостноТърсенето и предлагането са двете основни пазарни силиКогато те се уравновесят се формира равновесната пазарна цена и равновесното пазарно количествоУстановяването на пазарно равновесие изисква повече или по-малко време за реакция на пазараОсвен това равновесието не е неизменноТо се влияе от различни фактори и е по-скоро динамичноЗа пазарно равновесие говорим не в абсолютен смисълаа в смисъл на относителна устойчивост за определен период от време на търсените и предлаганите количества около определено ценово равнище.

Пазарно равновесие и факторът време.
Не само търсенето но и предлаганото количество се влияе от различни фактори. Еластичността на предлагане изразява степента на чувствителност на предлагането под влияние на различните фактори. Аналогично на еластичността на търсенето ценовата еластичност на предлагането е отношението на процентната промяна в предлаганото количество спрямо процентната помяна в ценатаКоефициентът на ценовата еластичност предлагането спрямо цената е по принцип положителна величина, защото когато се увеличава цената нараства и готовността на производителите да предложат допълнителни количества продуктиКогато коефициентът е по-голям от 1, предлагането е еластично и съответно нееластично когато е по-малък. Ценовата еластичност на предлагането зависи от продължителността на периода за адаптиране на производителитеНеобходимостта от разграничаване на различните периоди е установена от Алфред МаршалТой разграничава моментно, краткосрочно и дългосрочно равновесиеПри моментално равновесие използваните ресурси не се променят, моментното предлагане е абсолютно нееластично и затова възстановяването на пазарното равновесие става единствено на основата на ценитеЗа краткосрочен период, част от ресурсите са променливиВзаимодействието между търсене и предлагане за формиране на пазарно равновесие може да се анализира и в динамичен аспект. В деиствителност пазарът никога не е в идеално равновесиеПри настъпили отклонения се формират така наречените спирали на пазарната реакцияКогато търсенето е с по-голяма ценова еластичност спрямо предлагането е на лице т.нар. "завиваща се спирала", при която равновесието се възстановява след определен период от време отново към първоначалната ценаКогато ценовата еластичност на предлагане е по-голяма от ценовата еластичност на търсене и под влияние на първоначалния импулс настъпи промяна в пазарното равновесие се формира т.нар. "развиваща се спирала" - обемът на предлагането и равновесната цена се открояват от първоначалното ниво с нарастваща  интензивност и това дори може да разруши пазарътВ такива ситуации е нужна и държавна намесаКогато търсенето и предлагането са с еднаква еластичност и пазарното равновесие по някаква причина се наруши започват колебания с постоянна интензивност, без да има възможност пазарът да се възстанови към първоначално равновесно равнищеИма връзка между еластичността на търсене и предлагане и разпределение на данъчната тежест  между производител и потребителАко търсенето е относитено по-нееластично от предлагането данъчната тежест за потребителя е по-малка и обратно.