Лекции по Икономика

27. Държавен бюджет. Същност и функции на бюджета.

Счита се, че произходът на думата бюджет е от древнолатинското “bylga”-човал, чанта, трансформирала се в древнофренския език в “bouge” - кожена чанта. Министърът на финансите на Англия е внасял проектобюджето за раглеждане от парламента в социална кожена чанта или папка, нарчена ”budget”. Така започва да се нарича и съдържанието в папката или чантата - сметките за приходите и разходите на държавата. Думата бюджет се възприема в почти всички страни и придобива международно значение. И така бюджетът е “торбата”, в която се събират държавните приходи и от която се извършват държавните разходи. Т.е. това е фискът,хазната или държавното съкровище.
Едно от най-кратките и обобщени определения на бюджета е: Бюджета е опис (сметка) на предполагаемите приходи и разходи на държавата за текущата година, утвърдени от парламента. Наистина, бюджетът външно приема форма на санкционирана от законодателния орган сметка за приходите и разходите на държавата, но това не изчерпва неговата същност. Той е твърде сложна финансово-икономическа категория и има различни аспекти, страни и характеристики: правна; финансово-техническа; социално-икономическа; военно-политическа.
1.Правна: Бюджетът се приема и гласува от законодателния орган като закон за бюджета. Има дискусия дали бюджета има характер на материален закон или е само законодателен акт. Някой го свеждат до нивото на административен акт.Законът се приема, за да се изпълнява. Законът за бюджета обаче може да не се изпълни и това да не породи вина и отговорност.
Неговото предназначение е главно да структурира и лимитира държавните разходи, които са абсолютно задължителни за изпълнително-разпоредителните органи. Той има задължителен характер спрямо сумата (тавана) на разходите и препоръчителен спрямо величината на приходите; те се определят въз основа на други (главно данъчни) закони.
2.Финансово-техническа: От финансово-техн. гледна точка бюджетът е обобщена сметка за приходите и разходите на държ. за текущата фин. год. Той е съвкупност от хиляди страници текст, цифри и таблици, чието синтезирано изражение е обобщена сметка – баланс за приходите и разходите на държ. за определен период от време, обикновено една год.
3.Социално-икономическа: Тази страна е до голяма степен невидимата част на бюджета. Той е първостепенен финансово-политически инструмент за разпределение и преразпределение на значителна част от стойността на брутния вътрешен продукт в отраслов, териториален и в социален разрез.
4.Военно-политически: Политиката на правителството във военната, икономическата, социалната, културно-просветната и др. области, а така също и във външнополитическата сфера намира своето цифрово финансово изражение в бюджета като абсолютна ( и относителна) сума на разходи по съответни статии и параграфи. т.е. бюджетът е цифров финансов израз на политиката на правителството.

Функции на бюджета
Според видния съвременен икономист - финансистът от САЩ Р. Масгрейф, бюджетът изпълнява три функции:
1. Осигуряване на ресурси за задоволяване на обществените потребности;
2. Регулиране на разпределението на националния продукт;
3. Съдействие за стабилизация на икономиката.
Тези функции имат най-общ характер и претендират за широка популярност.
Друг съвременен германски икономист - финансистът В. Нол формулира пет функции:
1. Административно-контролна - чрез бюджета парламентът упражнява контрол върху дейността на административно- разпоредителните органи;
2. Парламентарно-контролна - бюджетът като своеобразно огледало на финансово-икономическата дейност на парламента и правителството;
3. Политическа функция - бюджетът като точен цифров израз на политиката на правителството;
4. Финансово-стопанската - бюджетът е основа и средсво за установяване на ред и контрол във финансовото и националното стопанство като цяло;
5. Стопанско-политическа - адаптиране на бюджета и бюджетната политика към стопанските събития и реалности.

Принципи за изграждане и функциониране на бюджета

До установяването на бюджета, събирането на приходите и извършването на разходите е било строга тайна и не е почвало на общоприети принципи, а главно на волята на неограничения монарх. С утвърждаване институцията на бюджета се оформят и принципите, върху които той следва да се изгражда и функционира.Принципите въз основа на който функционира бюджета се делят на общи и специфични.

Общи (материални) принципи на бюджета:
 Ограниченост на приходите;
 Степенуване на държ. разходи;
 Съгласуване между потребности и средства;
 Икономически принцип – от държавните разходи да се търси възможно най-голяма изгода (ефект).

Специални или финансово-технически принципи
1.Принципа за пълнотата на бюджета изисква в бюджета да бъдат включени всички приходи и разходи, които финансовото стопанство трябва да осъществи в продължение на бюджетната година . Този принцип не допуска да има приходи и разходи вън от рамките на бюджета.
2. Принцъпът за точност на бюджета. Приходите и разходите на бюджета трябва да бъдат точно изчислени. Ако този принцип не се спазва, би се стигнало много лесно до разстройване на финансовото стопанство.
3.Принципът за реалност на бюджета става дума за икономическа обоснованост на приходите и разходите, за провеждането им в съответствие с реалностите в икономиката и националното стопанство като цяло.
4. Важен принцип в областта на бюджетната действителност е единсвото на бюджета. Под единство на бюджета се разбира упражняването на един-единствен бюджет, не на няколко бюджета едновременно.
5. Бюджетното равновесие. Бюджетът не трябва да се съставя и да се приключва с дефицит. Разходите трябва така да се определят, че техният размер да се покрива напълно от редовните приходи.
6. Принцип на гласност и публичност. Този принцип изисква на дебатите в парламента при обсъждането на бюджета да се даде пълна и гласност чрез средствата за масова информация, включително като се допуска да присъства на заседанията на парламента любопитна публика.

Видове бюджети
1.В зависомост от обхвата на бюджета различаваме държавен бюджет и общински бюджети.

2.Като се има предвид характера на разходите, които трябва да бъдат посрещнати от бюджета, различаваме редовен и извънреден и допълнителен бюджет. Извънредният се отнася до случайно възникнали разходи, чието покриване обикновено става с извънредни приходи, а допълнителния допълва редовния. Съществуването на допълнителен бюджет е предизвикано главно от неточността на редовния, което по някога се допуска съзнателно от някои правителства.

3.Ако се вземе предвид начинът на обхващането на приходите и разходите, различаваме брутен и нетен бюджет. Брутният отразява приходите заедно с разходите в техните абсолютни величини. Нетният, за разлика от брутния, показва само чистите приходи или чистите разходи.Съвременната бюджетна практика в западните страни се представя от т.нар. смесени бюджети - бюджети, които съдържат в себе си както брутни, така и нетни приходи и разходи.

4. В зависимост от начина на обсъждане и гласуване на бюджета, в парламента в някои страни (Англия) говорят за постоянни и променливи бюджети.

5.От гледна точка на изпълнението различаваме бюджет за изпълнение (текущ бюджет) и изпълнен бюджет. Бюджетът за изпълнение е гласуваният за предстоящия бюджетен период бюджет. Той влиза в сила от първия ден на новата бюджетна година. Изпълненият бюджет отразюва степента на действителното изпълнение на приходната и разходната част на упражнения вече бюджет.
Бюджета са утвърждава и действа за определен период от време. За нашата страна е едногодишен и съвпада с календарната година.

Бюджетната технология включва :

1. Съставянето на проектобюджета;
2. Обсъждане и приемане на проектобюджета от НС;
3. Изпълнение на бюджета в рамките на бюджетната година;
4. Приключване и отчитане на Бюджета.

В този процес главна роля играе министъра на финансите. Работата по съставянето на бюджета започва веднага след приемането на предходния. Министъра на финансите изготвя специални указания, в които се поставят задълженията на участниците, сроковете в които трябва да предоставят първична информация като те се адресират до местната власт, общините. Тази информация се събира и служи за основа на проектобюджета.Когато се изготвя се отчита фактическото положение за годината, уточнява се очакваното изпълнение и на тази основа се проектират приходите и разходите на новата година. В теорията се говори за оптимистичен бюджет – този при който приходите са надценени , а разходите подценени и песимистичен бюджет – по щедър към разходите и по строг към приходите. След като проектобюджета е готов министъра на финансите го внася в правителството за обсъждане. След което Мин. на финансите изготвя доклад наречен експлозе и представлява обосновка на проектобюджета и политиката на правителството. След това проектобюджета се обсъжда от проектната комисия и се внася в пленарна зала. Изнася се експлозето на мин. финансите, доклада на прецедателя на бюджетната комисия и се пристъпва към дебати. На НС е предоставена законодателна инициатива. Ако не се приеме са възможни оставка на правителството и назначаване на ново или избори. След като се приеме се пристъпва към изпълнение – ритмично финансиране на бюджетните разходи и редовно събиране на бюджетните приходи. Под приключване разбираме установяване на общия обем и структура на приходите и извършване на разходите. След приключване се прави отчет на мин. на финансите за изпълнение на бюджета, който се утвърждава от законов орган. Приемането на отчета е израз на одобрение на водената финансова политика и го освобождава от отговорност.

Методи за съставяне на проектобюджет:
1. Автоматичен ( старите приходи автоматично се приемат като приходи и разходи за следващата година);
2. Мажорация ( увеличаване на приходите и разходите в резултат на изменение в икномиката);
3. Минорация( намаляване …..);
4. Стратегически метод
5. ( използва се динамиката на средните величини при проектирането на приходите и разходите) ;
6. Метод на непосредствените оценки( прави се опит да се установи какво ще бъде въздействието в/у всеки д-вен приход и разход при конкретните икономически реалности за идната година)

Обсъждане и приемане на бюджет – МФ го внася в Правителството, придружен с доклад, за обсъждане за да няма разногласия с др министри. След това, всяка комисия разглежда тази част която касае самата нея и представя нейното становище на бюджетната комисия, като председателят обобщава всичко в доклад.
1. МФ прави проектобюджет
2. МФ го внася в Правителството
3. Този проектобюджет се внася в НС
По закон бюджета на съдебната с-ма няма право да се коригира, но това може да стане в пленарна зала, при пулно гласуване. Ако бюджета не бъде приет, трябва да има оставка на Прав или нови парламентарни избори
Изпълнение на бюджета – то започва със събирането на приходите. Разходите се осъществяват взависимост от приходите. Изпълнението на бюджета се осъществява главно от банките. Приключването на бюджета стява когато се разбере общият обем на фактически постъпилите приходи и направените разходи в рамките на бюджетната година. След приключването, МФ изготвя бюджет за изпълнението и той трябва да се утвърди от законов орган. Така той се освобождава от фин отговорност.