Лекции по Икономика

Обща теория на счетоводството

Лекции по Обща теория на счетоводството
Съдържание:

1. Същностни характеристики на отчетната икономическа информация.
2. Същностни характеристики на счетоводството и закономерности в неговото историческо развитие.
3. Нормативна обоснованост на счетоводството.
4. Счетоводната информация в контролинга.
5. Предмет на счетоводството.
6. Метод на счетоводството.
7. Балансов метод.
8. Същност и характерни особености на счетоводните сметки.
9. Метод на двойно записване по счетоводните сметки.
10. Средства за контрол върху достоверността на на счетоводната кореспонденция. Оборотни ведомости.
11. Документирането като метод и като принцип в счетоводството.
12. Метод на инвентаризация.
13. Същност на метода на оценката и калкулацията.
14. Текущо оценяване на промените в дълготрайните активи- амортизация на дълготрайните активи.
15. Периодични оценки , преоценки и обезценки на дълготрайните активи.
16. Оценка на материалните запаси.
17. Оценка на разходите.