Лекции по Икономика

Публична администрация

Лекции по Публична администрация
Съдържание:

1. Развитие и природа на публичната администрация. Характеристики на публичната администрация.
2. Модели на публичната администрация.
3. Структура и функции на публичната администрация.
4. Териториални органи на изпълнителната власт. Местно самоуправление и териториална администрация.
5. Принципи на държавната служба в европейските страни.
6. Институцията Омбудсман в сравнителен план.
7. Публичен сектор – същност и характеристика. Управление на публичен сектор.
8. Етика и етично поведение в публичната администрация на европейските страни.
9. Функции на държавата в съвременните условия на промени.
10. Териториална административна реформа: цели, принципи, етапи, обхват и условия за провеждане.
11. Териториално деление и административно устройство на Република България.
12. Теоретико – методични въпроси на геоикономиката. Обществено разделение на труда като обект на геоикономиката.
13. Урбанизъм и основни урбанистични структури. Анализ на градовете и регионите.
14. Локализация. Териториална концентрация.
15. Глобализация и изграждане на европейското икономическо пространство.
16. Регионална ефективност. Въздействие на териториалната концентрация върху регионалната ефективност.
17. Методи и модели за регионален анализ.
18. Регионална политика. Съвременни форми за осъществяване на регионална политика – агенции за регионално развитие, свободни икономически зони, офшорни зони.
19. Място и роля на компютърните технологии в регионалното развитие. Географски информационни системи.
20. Основни геодемографски явления и тенденции. Урбанизация. Миграция.
21. Регионализация на геодемографското развитие.
22. Състояние и прогнози за геодемографската ситуация в България.
23. Етноконфесиална, образователна и социална структура на населението в България от гледна точка на геодемографските перспективи.
24. Възникване и развитие на финансите. Функции на парите.
25. Публични разходи и публични приходи.
26. Данъчни държавни приходи.
27. Държавен бюджет. Същност и функции на бюджета.
28. Икономическа същност на инфраструктурата. Класификация и видове инфраструктура.
29. Планиране на инфраструктурата. Оперативни програми. Органи за управление.
30. Проектно управление. Проект – същност и видове.
31. Разработване на инфраструктурен проект.
32. Изпълнение на инфраструктурен проект. Стратегия за възлагане на инфраструктурни проекти.
33. Комуникациите като съвременно средство за въздействие.
34. Информация и комуникация като средства за изграждане на устойчиви стратегии за административно обслужване и йерархизиране на стопанската дейност.
35. Същност и значение на връзките с обществеността за публичната администрация.
36. Маркетингът, рекламата и имиджът като средство за въздействие на обществото в публичната сфера.
37. Приватизация на публичната собственост – същност, обхват и видове.
38. Концесиите – форма за управление и стопанисване на публичната собственост.
39. Същност и характеристика на обществените поръчки.
40. Финансиране на организациите в публичния сектор.
41. Инвестиции – същност и видове. Инвестиции и инвестиционна среда.
42. Процес на инвестиране в публичния сектор – същност, съдържание и фази.
43. Участници в инвестиционния процес. Инвеститори – същност и видове.
44. Пазари и пазарна структура. Видове пазари.
45. Маркетинг на публичните блага. Продуктова стратегия.
46. Ценова политика при публичните блага. Видове цени. Ценообразуване.
47. Дистрибуционна политика на публичните блага. Дистрибуционни канали.
48. Промоционална политика на публичните блага.
49. Същност и особености на местното самоуправление. Органи на местната власт.
50. Териториална администрация на изпълнителната власт. Общинска администрация – структура и функции.
51. Икономически функции на местната власт. Общинска собственост. Стопанска дейност на общината. Местни финанси.
52. Сдружаване на общините в Р. България. Национални и регионални сдружения на общините. Международни сдружения, програми и дейности на общините.
53. Местни финанси. Общински финансови модели.
54. Разпределяне на отговорностите между публичните институции по отнощение на публичните блага.
55. Местни данъци. Видове местни данъци.
56. Местни такси. Видове местни такси.
57. Социална полиика в областта на доходите. Формиране доходите на домакинствата.
58. Същност и принципи на задължителното обществено осигуряване.
59. Здравно осигуряване на работниците и служителите. Задължително здравно осигуряване.
60. Сощиално подпомагане. Същност и форми на социалното подпомагане.