Лекции по Икономика

14. Същност на стратегическия избор

Избирането на стратегията може да се извърши индивидуално или колективно в зависимост от обстоятелствата. Индивидуалният избор се основава върху личните предпочитания на отделния мениджър и се прилага предимно в малките фирми. Колективният избор се базира върху груповите предпочитания на висшите мениджъри и се използува в големите корпорации. Той се извършва чрез подкрепата на мнозинството или чрез постигането на консенсус.

    Колективното предпочитание, съгласно принципа на мнозинството, трябва да съответствува на предпочитанието на коалиция от членове, чийто брой надхвърля определена граница. Той се определя по формулата1:


       където:
Xj - е броят на членовете на коалицията;;
Q - общият брой на членовете в колективния орган за управление;
к - коефициент, чиито стойности се изменят в интервала от 1 до 2.

    Изборът на стратегия се извършва с просто мнозинство, когато к - 1 и броят на членовете на коалицията превишава 50 % от всички членове. Направеният избор е с квалифицирано мнозинство, когато к = 4/3 и броят на членовете на коалицията превишава 66,7 % или 2/3 от всички членове. Изборът е с пълно мнозинство, когато к = 2 и броят на членовете на коалицията е 100 %. Изборът чрез мнозинство при определени обстоятелства води до поляризиране на становищата.

    Консенсусът се разглежда като форма на общо съгласие. Неговата същност се заключава в колективен избор на приемливо за всички решение. Необходими са обаче редица условия:
·                     инициатори, които да инспирират търсенето на консенсус;
·                     участници, които да изразяват желание за съгласие;
·                     зони, в които да се търси съгласие;
·                     приоритети, които да изразяват предпочитанията;
·                     механизми, по които да се извършва комуникирането между участниците.

    Инициаторите са отделни участници или група участници, които поемат инициативата за постигане на съгласие. Останалите участници са обединени в различни коалиции. Преговорите между коалициите позволяват да се идентифицират зони, в които е възможно да се постигне съгласие. Всеки участник индивидуално определя приоритетите на оценяваните алтернативи. Те изразяват личните предпочитания и се посочват в рангова скала. Механизмите са свързани с предаването и получаването на информация по каналите за права и обратна връзка. Степента на постигнатото съгласие се представя в таблицата.

    Равнището на консенсус се изменя в интервала от 0 % до 100 %. Висок консенсус съществува в границите от 60 % до 100 %, умерен консенсус -от 30 % до 59 % и нисък консенсус - от 0 % до 29 %. Избира се стратегическата алтернатива, за която има най-висок консенсус. Разгледаната процедура позволява да се вземат под внимание Всички оценки и да се избере консенсусна стратегия, която получава подкрепата на Всички участници.

Таблица
Стратегически алтернативи
Равнище на консенсус
Ранг
А1
С1
R1
А2
С2
R2
...
...
...
Ат
Ст
Rm

     При стратегическия избор се използуват различни критерии, които представляват някаква мярка, мерило или стандарт. Качествените критерии посочват отделни важни атрибути и отразяват субективните предпочитания на мениджърите. Количествените критерии показват обективните характеристики на отделните алтернативи. В стратегическия мениджмънт по-често се използуват натурални, стойностни, времеви и синтетични критерии. Натуралните критерии посочват количеството на произведената продукция, продадената стока, натрупаните запаси и др. Стойностните критерии показват размера на продажбите, печалбите, разходите, дивидентите, данъците и др. Времевите критерии очертават хоризонта и сроковете за изпълнение на набелязаните задачи. Относителните критерии характеризират темповете на развитие на организацията. В сложни ситуации се налага извършването на многокритериален избор на стратегия. Неговата технология включва:
·                     идентифициране на стратегическите алтернативи;
·                     избиране на представителни критерии;
·                     определяне на важността на избраните критерии;
·                     оценяване на полезността на всяка алтернатива по отделните критерии;
·                     изчисляване на претеглена оценка на полезността на всяка алтер-натива;
·                     подреждане на стратегическите алтернативи съобразно техния приоритет;
·                     избиране на най-подходящата стратегия за организацията.

   Необходимата информация за извършването на многокритериалния избор се съдържа в таблицата

Таблица
Стратегическа алтернатива
Оценка по критерия j
Претеглена оценка Vi
Ранг Ri
C1
С2
...Cj...
Сn
А1
a11
a12
... a1j ...
a1n
V1
R1
А2
a21
a22
... a2j...
a2n
V2
R2
...
...
...
...
...
...
...
Аi
ai1
ai2
... aij...
ain
Vi
Ri
...
...
...
...
...
...
...
Aт
am1
am2
... amj...
amn
Vm
Rm
Тегловен коефициент на критерия j
T1
T2
...Tj...
Tn    Изборът на стратегия се извършва по максималната стойност на претеглената оценка Vi.

    Стратегическият избор на стратегия способствува за постигането на набелязаните дългосрочни цели. Той се извършва най-често в условията на неопределеност или риск. Неопределеността се обуславя от различните състояния на обкръжаващата среда. Тя възниква поради недостатъчната информация за пазарното търсене и предлагане, за действията на конкурентите, за поведението на клиентите и др. Стратегическият избор включва следните основни дейности:
·                     определяне на стратегическите алтернативи;
·                     предвиждане на бъдещите ситуации;
·                     оценяване на предполагаемата полезност;
·                     определяне на правилата за стратегически избор;
·                     избиране на подходящата стратегия.

    Стратегическите алтернативи се определят от мениджърите на компанията в съответствие с набелязаните цели. Бъдещата ситуация се обуславя от появата на различни случайни и неконтролирани фактори в обкръжаващата среда. Те формират пазарните условия, в които ще оперира компанията. Полезността е свързана с удовлетворяване на желанията на потребителите. Тя може да се измерва с изгодите, които предлага, или с разходите, които изисква. Изгодите се изразяват чрез предоставяне на материални ценности (получена печалба, реализирани приходи, спестено време и др.) и нематериални ценности (задоволяване на потребностите, качествено обслужване и др.). В практиката мениджърите често свързват стратегията с разходите на ресурси (например да се инвестират 100 млн.лв за продуктово и технологично обновяване, да се изразходват 100 хил.лв за реклама на продуктите на фирмата и др.). Предполагаемата полезност на стратегическите алтернативи в бизнеса в значителна степен зависи от бъдещата конюнктура на пазара. Тя може да се измери чрез очакваните приходи, печалби и други финансови показатели. Изборът на най-добра стратегия зависи от очакваната полезност. Дадена стратегия може да бъде предпочетена пред друга стратегия, когато предлага по-голяма полезност. Правилата за стратегическия избор се съдържат в прилаганите критерии. Избирането на стратегия трябва да се извършва, като се отчитат възможните случайности при появата на бъдещата ситуация. Всяка ситуация се отличава от останалите, тъй като съдържа хипотетични събития. Това води до появата на неопределеност и риск при избора на стратегия. Значителна неопределеност се поражда от неочакваните изменения в обкръжаващата среда. Необходимата информация за избиране на стратегия в условията на неопределеност е представена в таблицата.

Таблица
Стратегическа алтернатива 
i
Бъдеща ситуация j
Стратегически избор
 S1
S2
... Sj...
Sn
AS1
z11
z11
... z1j...
z1n
 
AS2
z21
z11
... z2j...
z2n
 
...
...
...
...
...

ASi
zi1
z11
... zij...
zin
 
...
...
...
...
...

ASm
zm1
zm2
...zmj...
zmn


    При избора на стратегия в условията на неопределеност могат да се използуват следните критерии:

 Критерий "максимин"
 където:
U е полезността на стратегията AS;
zij - оценката на полезността на стратегическата алтернатива ASi в ситуацията Sj;
т - броят на стратегическите алтернативи ASi=1..m;
п - броят на бъдещите ситуации Sj, j = 1..n

    Критерият „максимин" се основава на предположението, че мениджърите ще действуват предпазливо и ще изберат стратегия, която гарантира максимална изгода в най-неподходящата ситуация. В таблицата първо се идентифицират най-ниските значения на полезността на всяка алтернатива и след това от тях се избира максималната стойност. По този начин мениджърите поставят приемлива долна граница на очакваната полезност. Критерият „максимин" е песимистичен по своята същност, тъй като при него се предполага, че ще се случи най-лошото нещо. В същото време той позволява на мениджърите да се застраховат срещу най-неблагоприятните събития в обкръжаващата среда. По този критерий се избира консервативна стратегия на организацията.

Критерий "максимакс"
     Критерият „максимакс"се базира върху хипотезата, че мениджърите ще действуват хазартно и ще изберат стратегия, която осигурява максимална изгода при най-благоприятната ситуация. По своята природа той се основава на техния оптимизъм. В таблицата се идентифицират най-високите значения, за полезността на всяка алтернатива и се избират максималната стойност. В този случай не се взема под внимание обстоятелството, че могат да се появят неблагоприятни събития, които ще се отразят негативно върху стойността на полезността. По този критерий се избира оптимистична стратегия на фирмата.

Критерий на Хурвиц
    Критерият на Хурвиц обобщава идеите, които са използувани при избора на стратегия по критериите „максимин" и "максимакс". Въвежда се коефициент на оптимизъм „алфа", чиито стойности се изменят в интервала от нула до единица. Критерият на Хурвиц се отъждествява с критерия „максимин", когато стойността на „алфа" е нула, и с критерия „максимакс", когато стойността на "алфа" е единица. По този критерий се избира реалистична стратегия на компанията.

Критерий на Лаплас
     Критерият на Лаплас фокусира вниманието на мениджърите към обобщените оценки на отделните стратегически алтернативи, за по-продължителен интервал от време. Разглежда се тяхната полезност във всички разглеждани ситуации. В табл. се избира алтернативата, която има най-висока средна стойност. По критерия на Лаплас се определя балансирана стратегия на организацията.

Критерий на Севидж
     Критерият на Севидж избягва крайностите, които са характерни за критериите „максимин" и „максимакс". Данните в табл. се преобразуват като в колоните се записват разликите между най-високата стойност за всяка ситуация и съответната стойност за отделната алтернатива. Така се определят отклоненията от най-добрата алтернатива в бъдещата ситуация. Мениджърите се насочват към вариант, при който се минимизират изчислените отклонения. По критерия на Севидж се избира приемлива стратегия на компанията.

    Процесите на развитие на стопанските организации се съпровождат от стратегически риск. Той е свързан с появата на бъдещи ситуации и събития, чието настъпване може да се оцени с някаква степен на вероятност. Необходимата информация за извършването на стратегически избор в условията на риск се съдържа в табл.

Таблица 
Стратегическа алтернатива 
i
Бъдеща ситуация j
Стратегически избор
 S1
S2
... Sj...
Sn
AS1
z11
z11
... z1j...
z1n
 
AS2
z21
z11
... z2j...
z2n
 
...
...
...
...
...

ASi
zi1
z11
... zij...
zin
 
...
...
...
...
...

ASm
zm1
zm2
...zmj...
zmn


Р1
Р2
...Р1...
Рп
 

Вероятност за възникване Р
 

    При избора на стратегия л условията на риск могат да се използуват следните критерии2:

 Критерий ЕMV
 където:
Pi е вероятността за възникване на ситуацията Sj,
Vij - очакваните доходи от алтернативната стратегия ASi, в ситуацията Sj.

    Критерият EMV (Expected Monetary Value) дава възможност да се отчете очакваната доходност. Вероятността за появата на определена ситуация служи за претегляне на предполагаемата полезност. По критерия EMV се избира стратегия, която осигурява максимален паричен доход на компанията.

 Критерий EOL
 където:
  Lij са очакваните загуби от алтернативната стратегия ASi , в бъдещата ситуация Sj.

    Критерият EOL (Expected Opportunity Loss) позволява да се вземат под внимание възможните загуби през бъдещите периоди. Вероятността от възникването на определена ситуация се използува за претегляне на потенциалните загуби от прилагането на съответната алтернатива. По критерия EOL се избира стратегия, която минимизира очакваните щети за компанията.

    Всеки от разгледаните критерии позволява да се вземат под внимание различните предпочитания на стратегическите мениджъри.