Лекции по Икономика

15. Състав и структура на персонала

Състава и структурата на персонала зависят от отделните функции или дейности, които се изпълняват в предприятието и фирмата:
- изпълнителски – свързани са с основния и спомагателен производствен процес
- разработващи – разработване на краткосрочната и дългосрочна политика на фирмата
- управленски –дейности свързани с мениджмънта, управляващ неговата политика и стратегии
- обслужващи-дейности по обслужването на посочените по-горе дейности.
Класификация на персонала:
- в зависимост от функциите са:
-работници-основни,спомагателни, ръководители на първични низови звена, ученици
-специалисти
-ръководители
-помощен персонал
-охрана
Изследват се и се оценяват следните структури:
- функционална
- образователна
- квалификационна
- възрастова
- полова
- Оптимизацията на структурата на персонала е особена важност за повишаване резултатността на труда и ефективността на производството.