Лекции по Икономика

19. Стратегически качества

    Стратегическите мениджъри трябва да притежават разнообразни качества. Налага се да бъдат според И. Ансоф едновременно изявени лидери, инициативни администратори, разумни плановици и енергични предприемачи. Лидерите е нужно да вдъхновяват хората за постигането на високи резултати в работата. Те трябва да умеят на общуват с тях и да използуват техните възможности. От администраторите се изисква да бъдат обективни, без да се влияят от човешките симпатии и антипатии. Те трябва добре да ръководят текущата дейност на организацията. Плановиците е нужно да бъдат рационални при разпределянето на общите ресурси. Това трябва да се извършва съобразно избраните приоритети. От предприемачите се иска да бъдат новатори и да променят позициите на организацията чрез разкриване на възможности и перспективи .за нейното развитие.

    Стратегическите мениджъри е нужно да притежават определени персонални качества. Всеки трябва да бъде според К. Хикман и М. Силва1 същевременно фантазьор и реалист, чувствителен и решителен, иновативен и практичен. Необходими са прозорливост за откриване и използуване на възможностите, усет към новото и перспективното, въображение за изграждане на представа за бъдещето, интуиция за предвиждане на ситуациите, концентрация на усилията за извършване на необходимата реорганизация, търпение при реализирането на начертаните промени и др. Стратегическият мениджър според Ю. Раудсен се занимава със сложни и трудни проблеми, за които няма очевидни решения, търси и разкрива тяхната дълбока същност, обръща внимание върху анализа на събраната информация, обмисля и прилага нестандартни методи, като лесно се отказва от неудачните подходи за разрешаване на проблемите, предлага творчески и оригинални решения и др. Стратегическите качества на мениджъра са нужни при осъществяването на трайни и успешни реорганизации във фирмата.

Таблица
Стратегически качества
Фази
Изграждане на стратегията и културата
Синхронизиране на стратегията и културата
Променяне на стратегията и културата
Настройване на стратегията и културата
Прозорливост
X

X

Усет
X
X


Въображение
X
X


Гъвкавост


X
X
Концентрация


X
X
Търпение

X

X

    Стратегическите качества обикновено се комбинират и съчетават при извършването на промените. Най-често усетът се свързва с въображението, а гъвкавостта - с концентрацията. Влияние оказва също така темпераментът на индивида. Холерикът проявява енергичност и настойчивост и е склонен да поема риск. Негови слабости са непостоянното поведение и непредвидимите реакции. Сангвиникът бързо възприема новостите и самостоятелно взема решения, но понякога подценява сложността на проблемите и се отказва от поети ангажименти. флегматикът внимателно обмисля нещата и намира подходящо решение, но действува бавно и предпазливо. Меланхоликът предпочита индивидуалната работа без значително напрежение. Показва неувереност и потиснатост при решаването на задачите. Темпераментът се проявява в активността, настойчивостта, находчивостта, реактивността, емоционалността, енергичността, работоспособността, чувствителността, контактността, търпеливостта, устойчивостта, издръжливостта, приспособимостта и други човешки качества. Професор X. Висема2 прави задълбочено изследване на типовете стратегически мениджъри. 

Типологията се извършва въз основа на следните качества:
·                     Конформизъм.
    Конформизмът се отъждествява със склонността на мениджъра да придържа към определени правила и принципи.
·                     Общителност.
    Общителността се характеризира с предразположението на мениджъра за контактуване и работа с хората.
·                     Активност.
    Активността се оценява по степента на инициативност и дееспособност на мениджъра в различните ситуации.
·                     Настойчивост.
    Настойчивостта се характеризира със стремежа на мениджъра към постигане на набелязаните цели.
·                     Мислене.
    Начинът на мислене се свързва с интелигентността на мениджъра, която е в основата на индивидуалните различия.

    Посочените качества позволяват да се определят различните типове стратегически мениджъри.

Таблица
Стратегически
мениджър
Поведенски характеристики
конформизъм
общителност
активност
настойчивост
мислене
Пионер
находчивост
откритост
динамичност
решимост
прагматично
Завоевател
предприемчивост
предпочитаемост
енергичност
дързост
далновидно
Последовател
методичност
сговорчивост
стабилност
уравновесеност
систематично
Администратор
консервативност
необщителност
статичност
неизменност
рутинно
Дипломат
гъвкавост
внимателност
улегналост
премереност
либерално

    Пионерът се характеризира с прагматично мислене. Той е решителен мениджър, който е подходящ за провеждане на реформи. Завоевателят притежава далновидно мислене. Той е настъпателен мениджър, който е пригоден за извършване на експанзии. Последователят се откроява със систематично мислене. Той е уравновесен мениджър, който поддържа избрания курс на действие. Администраторът се отличава с рутинно мислене. Той е изпълнителен мениджър, който старателно изпълнява задълженията си. Дипломатът се характеризира с либерално мислене. Той е обигран мениджър, който умело провежда определена политика. На всяка компания съобразно нейната стратегическа ориентация е необходим съответният тип стратегически мениджър.

    Съчетаването на формалните с неформалните отношения между стратегическите мениджъри и изпълнителския персонал е от особена важност при стратегическото ръководене. Първите се базират върху институционалната власт и влияние, докато вторите - върху вниманието и уважението към подчинените. Това може да се изследва с помощта на матрицата, дадена в таблицата.

    Във всеки сектор на матрицата са представени различни съчетания между формалните и неформалните отношения. Те определят ефективността на работата в организацията, формалните отношения се градят върху подчинението при изпълнението на задълженията, докато неформалните отношения - на мотивацията и убеждението на хората.

    Стратегическото ръководене е свързано с използуването на властта и предоставянето на свобода. Авторитарно ръководене има, когато се вземат еднолични решения и доминира властта, а демократично ръководене - когато се вземат колективни решения и преобладава свободата. Съществено влияние при това оказват личностните и поведенските качества на ръководителя.

    Личностните качества са свързани с индивидуалните черти, а поведенските качества - с предприеманите действия. Необходими са както ерудиция и афинитет при предлагането на нови идеи, така и обвързване и ангажиране при тяхното реализиране. Стратегическите ръководители трябва да притежават способности да активизират и да мотивират персонала на организацията.