Лекции по Икономика

3. Европейски финансови институции. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

ЕИБ е финансиращата институция на ЕС (чл. 266-267). Тя е самостоятелно юридическо лице и в нея участват страните- членки. Главна цел на Банката е да допринася чрез собствени и набирани
от капиталовите пазари ресурси за балансирано и устойчиво развитие на общия пазар в интерес на Общността. Във връзка с това тя предоставя благоприятни заеми и дава гаранции за улеснявани на финансирането на проекти в следните области:
*развитие на изостанали региони;
*модернизиране, преструктуриране и развитие на нови дейности на обшия пазар в случаите, когато не могат да се финансират от отделна страна- членка;
*проекти от общ интерес в няколко сграни- членки, които поради обема или спецификата си не могат да се финан¬сират от отделните държави.
ЕИБ може да подпомага финансирането на инвестиционни проекти съвместно със структурните фондове и други финансови инструменти на Общността, както и да финансира и в други страни и региони, чието развитие е от интерес за ЕС.
Въпреки своята независимост банката си партнира с другите институции на ЕС за да се осигури на оптимално съотношение, между заемите и бюджетното подпомагане.
С цел разширяване на финансирането е приет "Корпоративен операционен план", в които са конкретизирани следните цели за периода 2002-2004 г.:
*регионално развитие и икономическо и социално сближаване вътре в Съюза;
*прилагане на инициативата "Иновации 2000";
*защита на околната среда и подобряване на качеството на живота;
*подготовка на страните- кандидатки за членство в ЕС;
*развитие на помощта от Общността и политика на сътруд¬ничество със страните- партньори;
*финансиране на малките и средни предприятия, (МСП) чрез глобални заеми и рисково капиталови операции;
*трансевропеиски транспортни и енергийни мрежи;
*развитие на човешкия капитал.
Към ЕИБ е създаден и Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ), и така съоб разно приетите практики се обуславя вече група на Европейската инвестиционна банка.
ЕИФ има трипартидна структура на акциите, включваща ЕИБ, ЕС- представен от Европейската комисия, и известен брой ев¬ропейски банки и финансови институции от публичния и частния сектор. Той е допълнителна структура към мажоритарния собственик на акциите- ЕИБ.
Съобразно чл. 2 от Статута ЕИФ трябва да допринася за постигането на целите на Съюза в областта на развитието, на базирано на знанието общество, концентрирането върху иновациите, рас¬тежа и заетостта, стимулиране на препприемаческия дух, регионалното развитие и сближаването в Съюза.
По своята същност ЕИФ е рисково капиталов инструмент, който се състои от акции в инвестиции в рисково капиталови фондове и бизнес-инкубатори за подкрепа на малките и средните предприятия, особено тези, които са в начален етап и са технологично ориентирани. Гаранционните инструменти на ЕИФ са насочени към финансови институции, които кредитират МСП. Тази дейност е в съответствие с решението на Икономическия и финансовия комитет (ЕКОФИН) от 7.11.2000г. за развитие на новата роля на ЕИФ като специализирана финансова институция на ЕС за МСП.
Процесът на разширяване е ново предизвикателство за ЕИБ и тя вижда своето място в стимулирането и предоставянето на гаранции за преките чуждестранни инвестиции в държавите-кандидатки . Наред с това Банката ще продължава да участва в трансевропейските транспортни мрежи в европейския регион и на Балканите.