Лекции по Икономика

7. Същност и предназначение на капитала на фирмата

Всяка фирма е изправена пред въпроса какво, как и колко да произвежда. Това се определя от две определящи условия:
- ограничените възможности на предприятието
- динамиката на потреблението /капитал, труд и организация на използването им/.
Определящия фактор за подобряване и използване на ресурсите и повишаване продуктивността на фирмата е величината, качеството и равнището на капитала.
Паричния израз на имуществото на предприятието представлява капитала.
Има различни определения за капитал – богатство, предназначено за натрупване, икономическо отношение м/у хората във възпроизводствения процес, че той възприема различна форма /парична, стокова или производствена/. От прагматична гледна точка капитала е събраното имущество на предприятието, за да се използва за получаване на печалба и паричен израз на вложените в предприятието активи /материални, нематериални и финансови/. Той е в основата на взаимоотношенията с др. Фирми и предприятия.
Той се намира в постоянно движение, като преминава през различни фази на възпроизводството – производство и обръщение и различни стадии – покупка, производство и продажба.

Капитала има 3 форми: паричен, производителен и стоков капитал. Последователното преминаване на капитала от една форма в друга /парична, производствена, стокова и парична с нараснала стойност/ и връщането му към първоначалната форма е кръгооборот на капитала. В производствените предприятия това е непрекъснат процес.Този кръгооборот дава представа за оборот на капитала.
В зависимост от участието на капитала в произв. процес и пренасяне стойността му в стойността на произвежданата продукция той се дели на:
- основен - машини, сгради, оборудване
- оборотен –суровини, материали, горива, труд. Оборотния се дели на: постоянен и променлив.