Лекции по Икономика

7. Цели на организацията

Мисията е необходима както на голямата, така и на малката организация тъй като служи за формулиране на техните цели и стратегии. Стратегическите цели посочват основните позиции, към които ще се стреми дадената компания при реализирането на нейната мисия. Тези цели се отличават с такива качества, като важност, йерархичност, сложност и др. Те се конкретизират в различните стратегически направления като целите на всяко ниво произтичат от целите на по-високото йерархично ниво. Целите изразяват желание и възможности за действие. Тясното формулиране е свързано с редица качествени и количествени показатели, характеризиращи дейността на фирмите. Качествените показатели имат ориентировъчен характер докато количествените имат конкретен характер. Използуват се функционални и предметни цели съобразно съответните потребности в обществото. Функционалните потребности имат устойчив характер и разкриват необходимостта от определени свойства. Функционалните цели определят желаните качествени изменения. Предметните потребности изразяват нуждата от конкретни стоки и служат за удовлетворяване на функционалните потребности. Те се изменят във времето и тяхното съдържание зависи от степента на развитие. Предметните цели характеризират набелязаните количествени резултати. Всяка функционална цел е свързана с множество от предметни цели. При формирането на функционалните и предметните цели решаващо влияние оказват обективните потребности и ресурсните възможности на фирмата.

Всяка организация трябва да определя важността на стратегическите цели съобразно своите силни и слаби страни. Проведените проучвания в развитите страни показват, че фирмите се ориентират към реализиране на висока рентабилност и продуктивност, заемане на водещи позиции на пазара, поддържане на добра репутация в обществото и висок морал сред персонала, постигане на по-висока ефикасност в работата, реализиране на по-голяма печалба, осъществяване на висок растеж, постигане на стабилно развитие, създаване на повече ценности за обществото и др. фирмите могат да формулират и други специфични цели за тяхната дейност.

Основните цели на бизнеса трябва да бъдат насочени към подобряването на неговата рентабилност, укрепването на пазарните позиции, повишаването на продуктивността, усъвършенствуването на ресурсното осигуряване, гарантирането на качествено обслужване на клиентите, поемането на задължения и отговорности пред обществото и др.

Задачите представляват реални резултати, които трябва да се постигнат в определени времеви рамки. Правилата за формулиране на конкретните цели и задачи включват използуване на императивна форма "да" и „глагол за действие", посочване "какво да се направи" вместо "как да се прави", употребяване на кратни и ясни изрази, определяне на желаните резултати и срокове за тяхното постигане.

Съвкупността от стратегически цели в организацията може йерархично да се представи като дърво на целите. Главната цел се декомпозира на йерархична последователност от цели и задачи. Всяка цел или задача се съгласува с по-високото йерархично ниво. Дървото на целите се построява отгоре надолу, като в него не трябва да има цикли и изолирани елементи. Необходимо е да се обърне особено внимание на правилното определяне на неговата структура. Структурирането представлява творчески .процес, свързан с генериране на предложения по отношение на съдържанието на съвкупността от цели и задачи и връзките между тях на различните йерархични нива. То трябва да се извършва по избран съществен критерий и да бъде последователно и изчерпателно.

Дървото на целите се характеризира с броя на нивата и броя на елементите. Броят на нивата зависи от сложността на решавания стратегически проблем. Броят на елементите се определя въз основа на сценария за развитие на фирмата. Всеки елемент в дървото на целите притежава съответен шифър, който еднозначно посочва неговото място в йерархичната структура.

Дървото на целите може да се представи като граф или матрица. Върховете в графа посочват конкретните цели и задачи, а дъгите, които свързват нивата, показват техните връзки. Всеки връх представлява цел за всички излизащи от него дъги. Дървото на целите може да се структурира по различен начин. При първата структурата всеки от елементите от по-ниското ниво на йерархия е свързан само с един от елементите на по-високото ниво. При втората структура елементите от по-ниското ниво имат връзки с няколко елемента на по-високото ниво на йерархия.

При вземането на стратегическите решения са необходими количествени оценки на отделните елементи в дървото на целите. Използуват се коефициенти на консенсус, коефициенти на важност, коефициенти на връзка и други показатели, които характеризират отношенията между елементите в дървото на целите. За определянето на стойностите на тези коефициенти се събират и обработват експертни оценки.

Основна цел на приватизацията в нашата страна трябва да бъде създаването на условия за развитието на модерно пазарно стопанство в резултат на преобразуването на държавните предприятия чрез механизмите на касовата и масовата приватизация. В процеса на раздържавяването е необходимо да се реализира йерархична съвкупност от стратегически цели. На макроравнище се преследват икономически, финансови, социални, политически и други цели. Икономическите цели са ориентирани към ускоряване на икономическия растеж, разбиване на монополизма, развиване на капиталовите пазари, привличане на чужди инвестиции, интегриране със световната икономика, намаляване на безработицата, разгръщане на частния сектор и др. Финансовите цели са насочени към намаляване на външния и вътрешния дълг, съкращаване на бюджетните субсидии, стимулиране на частните инвестиции, намаляване на капиталовите потребности, ограничаване на бюджетния дефицит, увеличаване на данъчните постъпления и др. Социалните цели са свързани с преразпределяне на националния доход, разширяване на обществената подкрепа на реформите, подобряване на положението на различните слоеве от населението, създаване на средна класа и др. Политическите цели са ориентирани към преразглеждане на ролята на държавата, съкращаване на дела на държавния сектор, ограничаване на политическата намеса в икономиката, поощряване на активността на населението, намаляване на корупцията и др.

На микроравнище се поставят най-често пазарни, икономически, финансови, управленски, технологични и социални цели. Пазарните цели са насочени към създаване на конкурентна среда, формиране на пазарно поведение, разширяване на пазарните позиции, извършване на пазарно преструктуриране и др. Икономическите цели са ориентирани към увеличаване на обема на продажбите и печалбите, повишаване на производителността на труда, съкращаване на производствените разходи и др. Финансовите цели налагат постигане на финансово стабилизиране, привличане на нови инвестиции, подобряване на финансовите показатели, ефективно използуване на капиталовите ресурси и др. Управленските цели са свързани с рационализиране на управлението, стимулиране на предприемачеството, определяне на перспективите на развитие, провеждане на адекватна бизнес политика и др. Технологичните цели изискват осъществяване на технологично обновление и внедряване на съвременна техника, преструктуриране на производството, подобряване на качеството на продукцията и др. Социалните цели преследват увеличаване на трудовата заетост, подобряване на заплащането на труда, мотивиране на персонала, осигуряване на социална стабилност и др.
Извършването на приватизация на държавната собственост изисква постигането на консенсус по отношение на приоритетите на нейните цели.

Таблица
Цели на приватизацията
Равнище на консенсус
1. Пазарни цели
73,3 %
2. Икономически цели
72,7 %
3. Финансови цели
62,7 %
4. Управленски цели
54,0%
5. Технологични цели
51,3%
6. Социални цели
36,0%

    Равнището на консенсус според данните от таблицата се изменя в границите от 36,0 % до 73,3 %. Приоритетни са пазарните, икономическите и финансовите цели, за които е постигнат най-висок консенсус.
    Опитът в другите страни показва, че раздържавяването оказва положително влияние върху дейността на приватизираните фирми. Консенсусът по отношение на приоритетите на пазарните цели е посочен в следната таблица.

Таблица
Пазарни цели
Консенсус
Ранг
П1. Да се създаде конкурентна среда
54,8 %
4
П2. Да се формира пазарно поведение
67,3 %
2
ПЗ. Да се разширят пазарните позиции
69,2 %
1
П4. Да се избърши пазарно преструктурирате
58,6%
3

    Най-важните пазарни цели са разширяването на пазарните позиции и формирането на пазарно поведение на приватизираните предприятия. Консенсусът по отношение на икономическите цели е посочен в таблицата.

Таблица
Икономически цели
Консенсус
Ранг
И1. Да се увеличат продажбите
71,1 %
1
И2 .Да се увеличат печалбите
45,2 %
4
ИЗ. Да се повиши производителността
70,2 %
2
И4. Да се съкратят производствените разходи
63,5 %
3

    Сред икономически цели с най-висок приоритет са увеличаването на продажбите и повишаването на производителността след приватизацията. Консенсусът по отношение на финансовите цели е посочен в следващата таблица.

Таблица
Финансови цели
Консенсус
Ранг
Ф1. Да се постигне финансово стабилизиране
62,5 %
2
Ф2. Да се привлекат нови инвестиции
79,8 %
1
ФЗ. Да се подобрят финансовите показатели
51,9%
4
Ф4. Да се подобри използуването на финансовите ресурси
55,8 %
3

    Приоритетни цели в областта на финансите са привличането на свежи инвестиции и постигането на финансово стабилизиране на предприятията в резултат на приватизацията. Консенсусът по отношение ца управленските цели е посочен в табл.

Таблица
Управленски цели
Консенсус
Ранг
У1. Да се рационализира управлението
72,1 %
1
У2. Да се стимулира предприемачеството
57,7 %
3,5
УЗ. Да се определят перспективите за развитие
57,7%
3,5
У4. Да се провежда адекватна бизнес политика
62,5 %
2

    На преден план сред управленските цели излизат рационализирането на мениджмънта и провеждането на гъвкава бизнес политика от приватизираните предприятия. Консенсусът по отношение на приоритетите на технологичните цели е посочен в таблицата по-долу.

Таблица
Технологични цели
Консенсус
Ранг
Т1. Да се осъществи технологично обновление
66,3 %
1
Т2. Да се внедри съвременна техника
65,4 %
2
ТЗ. Да се преструктурира производството
56,7 %
4
Т4. Да се подобри качеството на продукцията
61,5%
3

Основните технологични цели са осъществяването на технологично обновление и внедряването на съвременна техника. Консенсусът по отношение на социалните цели е посочен в таблицата.

Най-съществени социални цели са мотивирането и стимулирането на персонала и запазването на трудовата заетост в предприятията. Постигането на посочените стратегически цели изисква наличието на подходящи обществено-икономически условия в страната.