Лекции по Икономика

3.3. Водещи тенденции и перспективи за развитие на туризма в съвременният етап

Тенденция – трайно, еднопосочно изменение в характеристиките на туризма в следствие комплексното влияние на различни фактори.
Тенденцията се характеризира с величина, посока (+ или -) и темп на изменение.Нулево изменение нямаме тенденция.

Основните подходи за изследване на тенденциите са:системен, комплексен, информационно- технологичен (събиране , обработка и съхранение и използва не на богата информация с помощта на технически средства) подходи.
Основните методи използвани за изследването на тенденциите в развитието на туризма са статистическите методи; анализи като сравнителния, системния, факториалният, корелационният анализи и др.;анкетни проучвания; експертни оценки и др.
Информационна база: резултати от статистически наблюдения и изследвания на СТО и други международни туристически организации, резултати от национални статистически изследвания и наблюдения, научна литература, резултати от анкетни наблюдения и изследвания и експертни оценки.

Дефиниране на тенденцията е определяне и разграничаване на трайно изменение в характеристиките на туризма. Логически стъпки за постигане:
А) ограничаване на пред метната област
Б) ограничаване на функционалната област
В) териториално ограничаване на тенденцията
Г) времево ограничаване

Пример за дефиниране на тенденция „количествени изменения в туристическото потребление на скандинавците по отношение на морският летен рекреативен туризъм в Европа през периода 2000-2005 г.”.
Съществуват класификации на тенденциите по различни критерии,например:
- по степен на значимост биват водещи и съпътстващи;
-по видове туризъм;
- по период на проявление- дълготрайни, средносрочни и краткосрочни, досегашни и бъдещи;
-по териториален обхват са световни, между континентални, регионални, вътрешноконтинентални, национални и местни и
-и др.

Основни изисквания при анализа и оценката на тенденциите- обективност, целенасоченост, конкретност и диференциация, актуалност/оперативност, приемственост- комплексност на анализи и оценки.
Воденето на обобщени статистики за развитието на туризма започва след 1950г.
Водещите тенденции в световният туризъм могат да се групират в три направления- количествени, качествени и структурни.

Количествени изменения:
А) ускорено нарастване на туристическото потребление

Съпътстващи тенденции:
1) нарастване броя туристически посещения през 1950 той е 25.3 млн. бр., а през 2005- 806 млн.бр.;
2) нарастване обема на постъпленията от международен туризъм – 1950 г те са 2.1 млн.$, а за 2005 г. са 680 млн. $ ;
3) нарастване средният разход на едно туристическо пътуване
4) нарастване броя на нощувките;
5) нарастване на дела на туризма в общия обем на потреблението

През 2002 г. 25 от развитите страни в Европа, Америка и Япония формират 80% от общия обем на туристическото потребление
Б) укрепване ролята на туризма в икономическият растеж
В) нарастване на капацитета на материалната база на туризма
Г) нарастване приноса на туризма в трудовата заетост и създаване на нови работни места- 9% от трудово ангажираните лица в света са заети в дейности свързани с туризма.

Структурни изменения :
А) изменения в териториалната структура на туристическото търсене и -водещо място като предпочитана туристическа дестинация заема Европа.
Б) изменение в посоките на движение на туристопотока. Включват се нови региони –Източна Азия, Южна Америка, Китай, Индия, Тунис, Мароко,Бразилия, Мексико, Аржентина,Венецуела, Хонг- Конг, Сингапур, островните територии и др.
В) изменение в състава на туристопотоците - масовизация и демократизация на туристопотока - включва всички социални слоеве в потреблението;
Г) Развитие на нови структури на потребление по видове туризъм – водещ е рекреативният туризъм, но с намаляващ дял; увеличава се дела на служебния за сметка на ваканционния туризъм; нараства дела на краткосрочния туризъм; засилване на социалния туризъм
Е) изменения в структурата на потребление според вида заведение на пребиваване
Ж) изменение в структурата на потребление по видове ползван транспорт- водещо място заема автомобилният транспорт, следван от въздушният транспорт оти на последно място-водният.

Качествени изменения:
А) повишаване степента на лабилност и еластичност на туристическото търсене и потребление
Б) индивидуализация на търсенето и потреблението и персонификация на туристическият продукт.
В) нарастват предпочитанията към новото и нетрадиционното; ориентация към екологично чисти райони
Г) издигане на стандарта на туристическото потребление
Д) нарастване качеството и разнообразяване структурата и асортимента на туристическият продукт
Е) засилване на иновационните процеси и повишаване степента на техническо и технологично осигуряване на туристическата дейност

Перспективи на развитието на туризма до 2020 г.- изхождат от глобализационния процес.На туризма се възлага ролята на водеща индустрия.