Лекции по Икономика

7. Вътрешен диагностичен анализ при стратегическо управление на публичната сфера в териториалните единици.

След като организацията е определила и следва своята миссия, определила е целите и политиката си в съответствие с мисията, добре познава и отчита своята вътрешна и външна среда, задължително преди избора на своята стратегия, стратегически подход и стратегически действия, тя трябва да направи анализ на тази група от фактори и предпоставки, за да разкрие точно своите силни и слаби страни, своите възможности и заплахи. Само тогава, отчитайки реалните възможности, бариери и заплахи, организацията ще определи своята стратегия на действие и развитие.

Стратегията, според М. Армстронг, не е нито план, нито цели, нито финансови прогнози, нито ключови фактори, а преди всичко израз на отношението на организацията към своите основни дългосрочни въпроси и проблеми, с което се определя накъде тя е ориентирана. Затова стратегията може да се разглежда и като декларация на намеренията, която създава основа за определяне на мисията, крайните и конкретните цели на организацията и допринася за разработване на стратегически и конкретни планове за тяхната реализация.
Всяко стратегическо решение, а още повече стратегията на организацията като цяло, съдържа в себе си определена доза неопределеност и риск. Това са две различни категории. При риска се борави с вероятности. Вероятностите, характеризиращи неуправляемите елементи, могат да се считат за известни и дори да се определят количествено, в проценти. За разлика от определеността, която предполага наличие на фиксирана група условия на средата или едно нейно състояние, на неопределеността е присъщ някакъв диапазон на възможни множества условия на средата, които могат да породят повече от едно нейно състояние. Неопределеността изисква повече информация за бъдещето. Стратегическите решения винаги изискват ходът на събитията да се разглежда за относително дълъг бъдещ период, а всяко бъдеще по същество е малко или повече неопределено. В хода на функционирането на всяка организация неопределеността се свежда до:
• наличието на множество външни и вътрешни фактори, които оказват решаващо влияние върху основните й действия и състояния;
• възможност за поява на нови фактори, някои от тях почти непредсказуеми, които да предизвикат нови екстремални ситуации;
За разлика от външните, вътрешните фактори значително по-лесно се поддават на прогнозиране, както и за предвиждане на вътрешни екстремални ситуации.

Особено важни преди анализа са стратегическия замисъл и стратегическите приоритети:
а) Стратегически замисъл
Стратегическият замисъл разкрива смисъла и предназначението на стратегията, която ще се разработва.
Замисълът отразява специфичните стратегически намерения на субекта на управление, ориентирани към постигане на ново качество на организацията, и дава отговор на въпросите:
> Защо разработваме стратегията?
> Къде искаме да ни отведе тя?
> До какво ще доведе това?
Стратегическият замисъл може да бъде обявен публично, но може и да не се оповестява поради определени съображения.
б) Стратегически приоритети
Стратегическите приоритети на организацията са най-значимите (по време, важност, ресурси и др.) ключови направления в нейната дейност, които имат решаващо значение за осъществяване на стратегическите й цели.
Не е грешно и да се твърди, че в основата на стратегическия замисъл и приоритети стои SWOT-анализа. Неговите предимства са, че той е:
• удобен и прост от гледна точка на използването инструмент за синтезиране на резултатите от детайлния анализ на състоянието;
• позволява да се интегрират (обединят) резултатите от прилагането на всички други методи за анализ при стратегическото планиране;
• води пряко към формулирането на стратегии за развитие;
• особено подходящ за планиране с участие;
• задължителен елемент на плановете, свързани с ползване на структурните фондове.
SWOT-анализът е комбиниран анализ едновременно на външната и вътрешната среда.
ВЪТРЕШНАТА СРЕДА характеризира ПОТЕНЦИАЛА на организацията - нейните силни и слаби страни.
ВЪНШНАТА СРЕДА характеризира ВЛИЯНИЯТА върху организацията - възможностите (шансовете) и заплахите, произтичащи отвън.
СИЛНИТЕ СТРАНИ - Strengths (S) се определят като: притежаване (овладяване) на повече умения от персонала, висока компетентност, потенциални възможности на организацията, конкурентни предимства или ресурси, от които тя може да се възползва.
СЛАБИТЕ СТРАНИ - Weaknesses (W) се дефинират като: отсъствие на умения у персонала, невисока компетентност, потенциални слабости, недостатъци или недостиг на ресурси.
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ - Opportunities (О) представляват ситуации, при които външните ползи са абсолютно ясни и има голяма възможност да се реализират, ако се предприемат определени действия.
ЗАПЛАХИТЕ - Thredts (Т) са ситуации, които водят до потенциално вредни за организацията външни събития и резултати, ако не се предприемат съответни действия; организацията трябва активно да им се противопоставя, за да се предотвратят проблемите и последствията.
Предназначението на SWOT-анализа е:
• да се идентифицира позицията на публичната организация;
• да се подпомогне изборът на най-подходящите въздействия.
С оглед правилното формулиране на публичните цели, са необходими анализ и диагностика на проектния стратегически проблем в следните направления:
• анализ на проблемната ситуация;
• състояние на областта (общините), в които съществува проблема;
• структура и специфични особености на проблема;
• досегашен опит за решаване на проблема;
• тенденции (прогнози) за решаването на проблемната област;
• възможни алтернативи за решаване на проблема.
SWOT-анализът се осъществява въз основан а SWOT-матрицата, при която се съпоставят възможностите и заплахите от вътрешна и външна среда, за да се опознае макси и мини ситуацията, а след това и да се избере стратегията на действие.
1. SWOT-анализът започва с обща характеристика на общината и общинската администрация:
• територия
• население
• стопанска структура (водещи отрасли)
• как са позиционирани изследваните общини
• брой кметства
• административния капацитет разкрива способността, готовността и възможностите на администрацията да прилага политиките и законодателството ефективно и ефикасно, както и да подпомага компетентно вземането и изпълнението на решението;
• състав и структура на общинската администрация;
• състав и структура на администрацията по кметства.;
• професионални знания, умения и компетентности на служителите в общинската администрация;
• наличие на система за обучение, квалификация и повишаване квалификацията на общинските служители, която да гарантира съпоставими знания, умения и компетентности у тях, за да комуникират на един и същ професионален език.
SWOT-анализът изисква да се установят в синтезирана форма:
• силните страни (предимствата) на обекта на планиране (страна, район, област, община) (напр. Благоприятно географско положение, развита транспортна инфраструктура, квалифицирани човешки ресурси, растящи отрасли и т.н.);
• слабите страни (недостатъците) на обекта (напр. несъответствие на квалификацията на работната сила на пазарните изисквания, липса на пазарна и информационна инфраструктура, остарели технологии на производство и т.н.).
SWOT-анализът изисква да се установят в синтезирана форма:
• възможностите, предоставяни главно от външната за обекта среда (напр. растящи пазари за отрасли развити в района, повишен инвестиционен интерес на чужди инвеститори към страната, развитие на нови организационни форми и т.н.);
• заплахите, произтичащи главно от външната за обекта среда (напр. политическа и икономическа дестабилизация, намалено търсене или бариери пред продажбите на традиционни изделия, изострена конкуренция и т.н.).
ПРИ АНАЛИЗА НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА
• Структурират се тенденциите на развитие и ключовите движещи сили на вътрешната среда.
• Идентифицират се и се степенуват вътрешните фактори (ресурсите), които са имали и продължават да имат най-съществено значение за потенциала на организацията.
• Определя се състоянието на тези вътрешни ресурси (достатъчни или недостатъчни; възстановими или невъзстановими).
СЪЩЕСТВЕНИ РЕСУРСИ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА СА:
> Ниво на компетентност на персонала;
> Основни финансови възможности;
> Размер и сложност на организационно-управленската структура;
> Обем и съдържание на информационните масиви; възможности за постоянен достъп до важни външни масиви;
> Стил на ръководство; ценности и норми;
> Състояние на сграден фонд, осигуреност с помещения, компютри, комуникационна и организационна техника при анализа на външната среда:
• Структурират се тенденциите на развитие и движещите сили (фокусите на влияние) на външната среда.
• Идентифицират се външните фактори, които са оказвали и оказват най-съществено влияние върху организацията;
• Уточнява се характерът на тези външни влияния (динамичен или статичен; определен или неопределен).
Силните страни вътрешните фактори на организацията най-общо са:
• Положителните характеристики/елементи в дадена ситуация, проект или дейност, които работят добре.
• Ресурс или капацитет, който организацията, териториалната единица може да използва ефективно за да постигне своите цели.
• Ресурс, умение или друго преимущество, което притежава организацията (териториалната единица) в сравнение с други териториални единици или със средното равнище за страната.
• Отличително качество, което създава сравнително предимство за организацията/териториалната единица.
• Оползотворени ресурси на средата.
СЛАБИТЕ СТРАНИ ИЛИ /Вътрешни фактори
• Неработещи или недобре работещи характеристики / елементи / ситуации / ресурси.
• Ограничение или дефект на организацията/териториалната единица, което пречи на постигането на нейните цели.
• Ограниченията или недостига на ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на териториалната единица.
• Характеризират неразвитостта на териториалната единица спрямо другите или средното равнище за страната.
ВЪЗМОЖНОСТИ ИЛИ /ВЪНШНИ ФАКТОРИ
• Възможности за надграждаме на базата на силните страни или преодоляване на слабостите.
• Всяка благоприятна ситуация в средата на организацията/териториалната единица.
• Ситуации, при които външните ползи са абсолютно ясни и има голяма вероятност да се реализират, ако се предприемат определени действия.
• Най-благоприятните елементи на външната среда.
• Неизползвани в пълна степен ресурси на средата.
ЗАПЛАХИ ИЛИ / Външни фактори
• Ограничения, които намаляват възможностите за растеж или промяна.
• Всяка неблагоприятна ситуация в средата на организацията/териториалната единица, която потенциално застрашава нейната стратегия.
• Ситуации, които водят до потенциално вредни за организацията/териториалната единица външни събития и резултати, ако не се предприемат съответни действия.
• Най-неблагоприятните елементи на външната среда.
• Елементи, върху които организацията не може да влияе.
Критерии, очертаващи термините на анализа
• Силни страни - вътрешни, съществуващи, статистически, позитивни.
• вътрешни, трябва да съществуват в района, в който се извършва анализа;
• съществуващи, трябва да съществуват в този момент, а не да се чака в бъдеще.
• Статистически, трябва да характеризира факт, а не тенденция.
Критерии, очертаващи термините на анализа
• Слабости - вътрешни, съществуващи, статистически, негативни.
• вътрешни, трябва да съществуват в района, в който се извършва анализа.
• съществуващи, трябва да съществуват в този момент, а не да се чака в бъдеще.
• Статистически, трябва да характеризира факт, а не тенденция.
Критерии, очертаващи термините на анализа
• Възможности - външни, бъдещи, позитивни тенденции.
• Възможностите посочват тенденция за бъдещето и са външни спрямо района, или разглеждания фактор.
• Заплахи - външни, бъдещи, негативни тенденции
• Кои международни, вътрешни, отраслови тенденции биха могли да действат негативно върху развитието на сектора в бъдеще?
Връзките между отделните полета
• Връзката между възможностите и силните страни дава представа за лостовете на развитие. На тази основа се преценява кои възможности могат да се използват, така че в хоризонта на стратегията да се развият нови силни страни.
• Връзката между слабите страни и заплахите формира основните проблеми на развитие.
• Връзката между силните страни и заплахите определя рисковете на развитие.
• Връзката между слабите страни и възможностите извежда ограниченията на развитие.
Изисквания при разработването на SWOT-анализа
• Ясно разграничаване и правилно идентифициране на вътрешните (силни и слаби страни) и външните (възможности и заплахи) фактори.
• Силните и слабите страни се отнасят до въпросите, които са вътрешни за териториалната единица или организацията, това са вътрешните ресурси на ареала или организацията.
• Възможностите и заплахите се от насят до въпросите, които са външни за териториалната единица/организацията. Това са фактори, тенденции или събития, които са извън обекта на анализ, но имат съществено значение и влияние върху неговото развитие и функциониране.
Изисквания при разработването на SWOT-анализа
• Силните и слабите страни са предимно въпроси, които могат да бъдат решавани (върху които има по-голям или по-малък контрол отстрана на актьорите в развитието, респ. участниците в партньорството за планиране), докато възможностите и заплахите са въпроси, които не могат да бъдат пряко контролирани, но с които трябва да се съобразяваме.
• Типични грешки, които могат да се допуснат, са отъждествяването на силни страни и възможности, на слаби страни и заплахи, на заплахи с проблеми, а нерядко и на възможностите с желания или цели на развитието.

Изисквания при разработването на SWOT-анализа
• Ясно формулиране на целта и обекта на анализ.
• Необходимост от генерализиране.
• Обоснованост на твърденията (оценките на факторите).
• Необходимост от сравнителен подход-
• Необходимост от ясно и конкретно формулиране и коментари.
• Необходимост от цялостна интерпретация на факторите.

Особености на SWOT-анализа
• SWOT-анализът не е "точен метод", който дава еднозначни резултати.
• Творческа дейност, която силно зависи от субективните представи и оценки.
• Слабостта за един експерт или актьор в развитието може да бъде интерпретирана от друг като силна страна (до голяма степен тази интерпретация зависи и от условията на средата и от набелязаните цели).

Оформяне на резултатите от SWOT-анализа
• Обобщен SWOT-анализ, при който се извеждат само най-силно изявените предимства, недостатъци, възможности и заплахи.
• Детайлен SWOT-анализ, търсене на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите във всеки един от елементите на изследвания обект и неговата среда. Изхожда се от презумпцията, че всеки елемент на обекта има предимства и недостатъци, както и че всеки елемент на средата е свързан с възможности и със заплахи.
• Квантифициран SWOT-анализ, при който се дава количествена оценка на установените силни и слаби страни, възможности и заплахи или те се ранжират по значение. Подобни анализи могат да се представят и в графична форма.

Квантифициран SWOT-анализ
• Най-напред се формулират твърденията за факторите в четирите карета на матрицата.
• Възприемат се скала за оценка - напр. от 0 (най-слабо, най- неблагоприятно) до 10 (най-силно, най-благоприятно).
• Оценяват се отделните фактори (за да се осигури по-голяма надеждност и да се избегне субективността е добре това да се прави от група).
• Изчислява се средноаритметична оценка за всеки квадрант на матрицата - сумират се оценките за всеки фактор и след това се разделят на броя им (това се прави, за да се избегне ефекта на различния брой фактори в квадрантите).
• Оценките се нанасят на диаграма и се свързват с линия.
• Определя се в кой квадрант общината заема най-голяма площ - това е нейната позиция, която до голяма степен определя и избора на стратегия.

Отговори въз основа на SWOT-анализа
- Как да бъдат използвани силните страни за реализиране на възможностите?
- Как да се преодолеят слабостите, използвайки възможностите?
- Как да се използват силните страни за намаляване на опасностите?
- Кои слабости трябва да бъдат отстранени, за да се редуцират опасностите?

Насоки за използването на SWOT-анализа при разработването на стратегии
- В Стратегии, които оползотворяват силните страни, за да се използват възможностите.
- В Стратегии, които използват силните страни, за да се избегнат заплахите.
- В Стратегии, които използват възможностите, за да се преодолеят слабостите.
- В Стратегии, които минимизират слабостите и избягват заплахите.

В резултат на изследването следва изготвяне на критичен обобщен анализ на използване силните и слаби страни по степени на значимост и приоритети.
• местни
• регионални
• национални.
Оформяне на резултатите от SWOT-анализа

Резултатите ще бъдат оформени в следния порядък:
• Обобщен SWOT-анализ, при който ще се изведат само най-силно изявените предимства, недостатъци, възможности и заплахи.
Детайлен SWOT-анализ, търсене на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите във всеки един от елементите на изследвания обект и неговата среда. Изхожда се от презумпцията, че всеки елемент на обекта има предимства и недостатъци, както и че всеки елемент на средата е свързан с възможности и със заплахи.
Квантифициран SWOT-анализ, при който се дава количествена оценка на установените силни и слаби страни, възможности и заплахи или те се ранжират по значение. Подобни анализи могат да се представят и в графична форма.