Лекции по Икономика

7.2. Типология на туристическите предприятия

Проблематиката на турист.предприятия е обект на изучаване от много автори. Основно място сред тях заема австрийския професор от Виенския иконимически универси тет Паул Бернекер.
Широко е разпространена класификацията според която тур.пред. се поделят на първични и вторични.

ПЪРВИЧНИ (преки) – тук се отнасят предприятията, които са специално създадени да обслужват туризма. Те могат да се групират по различни признаци.Според отношението им тур.обект и субект се разделят на :
1. Свързани с тур.обект(турист.място)- те насочват дейността си към създаване на основни допълн. Тур. услуги и стоки.
1.1. Предприятия за пребиваване: според осн.дейност се поделят –за настаняване, за хранене, смесени.Основни представители тук са хотелът и ресторантът, пребиваване и изхранване на полупансион, пълен пансион, стая със закуска.
1.2. Предприятия за специализиран туристически транспорт- които експлоатират ски влекове, въжени линии, традиционни тр.средства, плавателни съдове,атракционни влакчета, рент-а-кар
1.3. Първични предприятия за търговия на дребно-за сувенири, стоки с национален х-р, предмети за потребление, плажно-спортни стоки
1.4. Първични производствени предприятия- предназначени да създават специфични за турист.потребление стоки и съоръжения, консумативи.Това са различни печатни и фотоматериали, сувенири,уреди, дрехи
1.5. Предприятия за допълнителни услуги-казина, развлекателни институции, спортни и медицински центрове
2. Свързани с тур.субкт (туриста)
2.1. за туристическа реклама- реклами агенции и издателски къщи
2.2 застрахователни институции- застраховки за злополука, загуба на багаж и др.
2.3 фин-кредитни институции-свързани с безкасови плащания и обслужване на кредитни карти

Вторични тур.предприятия
- за търговия
- за обществен транспорт
- за ресторантьорство
- за комунално-битово обслужване
- развлечения и атракции