Лекции по Икономика

29. Договор за фрайчайзинг.

Този вид договор няма правна уредба в материалното право, това е един специфичен метод за прехвърляне на права. За първи път се прилага в САЩ в края на 19 и началото на 20 век /Кока Кола, Дженерал мотърс. Шератон и др./.
С този договор се предоставя на франчайзингополучателя не само търговската марка, но и предоставяне на търговската услуга.
1 .Франчаизинг. С договорът за франчайзинг, франчайзингодателя предоставя право на ползване на търговска марка или марка за услуга едновременно с други права върху вещи или нематериални блага на франчайзингополучателя, за осъществяване на стопанска дейност насочена към утвърждаване и повишаване на престижа на търговската марка или марката за услуга срещу възнаграждение. Това определение е условно, защото има различни видове франчайзинг и то не покрива всичките. 1.1ГВидове:
1)Прост лицензионен договор за прехвърляне на права върху търговска марка или марка за услуга. Това е несъщински франчайзинг.
2)Сложен договор, който включва елементи от лицензионен договор по първата хипотеза, но освен това той е съчетан с дистрибуторски или комисионен договор. По начало се смята, че франчайзингът е по-скоро лицензионен и дистрибуторски договор, отколкото лицензионен договори и договор за търговско представителство или комисионен договор, защото рискът се носи от франчайзингополучателя.
3)Най-често срещаният договор за франчайзинг е сложен смесен договор, който включва в съдържанието си не само уговорки от на лицензионния и дистрибуторския договор, но и на други договори-продажба, наем, изработка.
1.2.При този най разпространен вид франчайзинг страните имат следните права и задължения:
1)3адължения и права на франчайзингодателя:
а.Франчайзингодателят е длъжен да прехвърли правото на ползване върху търговска марка, но и други права върху нематериални блага; - ноухау, патенти и т.н.
б.Франчайзингодателят се задължава да оказва техническа помощ и да консултира франчазингополучателя при извършването на дейността, включително да му оказва съдействие за установяването и подобряването на външния вид на и качеството на стоките и услугите, които франчайзингополучателя продава на 3-тите лица.
в.Франчайзингодателят има право да управлява дейността на франчайзингополучателя,защото франчайзингодателя обикновено сключва договори с много франчайзингополучатели и иска да уеднакви дейността.
2)3адължения :
а.Да заплати цената за търговската марка, за ноу хау за помощта. Цената най-често се състои от първоначална вноска и процент от оборота.
б.Франчайзиногополучателят е длъжен да организира и да ръководи предприятието като прилага административни и търговски методи на дейност определени от франчайзингодателя.
в.Може да се задължи (и обикновено го прави) да купува резервни части и стоки от франчайнзингодателя.
г.Когато франчайзингът е изключителен, франчайзингополучателя не може да сключва договор с друг.
1.3.Франчайзингът по начало е дългосрочен договор и има особености при прекратяването му (практиката при франчайзинга не е свързана с договорното право, а с нелоялната конкуренция, защото 2,-те страни по договора не са равностойни). Целта е да се ограничи възможността от едностранно прекратяване на договора от страна на франчайзингодателя.