Лекции по Икономика

37. Неизпълнение на задълженията по ценните книжа. Отказ за приемане и плащане. Протест.

1.Протест. Както има два вида предявяване, така има и два вида протест. 1)поради неприемане (отказ за приемане) 2)поради неплащане.
1.1 .Протестът е официален свидетелстващ документ, издаден от нотариус, доказваш редовното предявяване и отказът да се приеме или плати менителницата. Протестът замества предявяването. За протеста има сериозна нотариална такса от 1 или 0.5% върху сумата по менителницата.
1.2.Самото създаване на този документ се предхожда от охранително производство с компетентен орган нотариус, като местокомпетентен е нотариусът по мястото на плащане или приемане. Протестът може да стане извън работното място и работното време на нотариуса. Протестът се прави от лицето, което има право да предяви менителницата за приемане или за плащане.
1.3. Нотариусът извършва следните действия;
1)Проверка за пречки за предявяване.
2)Нотариусът трябва да представи самата менителница на платеца и да поиска приемане или плащане.
3)Ако получи отказ нотариусът трябва да създаде протестен документ, който се вписва в нотариалните книги. Протестът трябва да има съдържанието по чл. 502 ТЗ:
1.пълен препис на документа с всички джира и отбелязвания;
2. имената на лицата, в полза на които и против които се извършва протестът;
3.запитването към лицето, срещу което се извършва протестът, дадения отговор или забележката че лицето не е отговорило или не е било намерено;
4. в случай на приемане или на плащане чрез посредничество - означение от кого, за кого, и как е било дадено то;
5.място и дата на извършването на протеста;
6.подпис и печат на нотариуса.
Протестът се отбелязва и върху менителницата.
1.4.3а извършването на протеста има преклузивни срокове - ако е поради неприемане в предвидения за приемане, ако е за неплащане в един от 2-та присъствени дни след падежа.
1.5.Протестното производство е скъпо и затруднява менителничните кредитори. За това законодателят предвижда че при специална уговорка в менителницата - без протест" или "без разноски' приносителят се освобождава от необходимостта да извърши протеста, но не и от необходимостта да извърши предявяване за приемане или плащане. Ако уговорката е въведена от издателя не е нужен протест спрямо който и да е от менителничните длъжници, уговорката може да се въведе и от всеки отделен джирант или авалист и в тази хипотеза засяга само неговата отговорност.
1.6.Последици от протеста. Ако не бъде извършен протеста, без да има уговорка за това; се губят регресните права. Те също биват два вида:
1)регресни права поради неприемане
2)регресни права поради неплащане.
Регресните права поради неприемане се изразяват във възможност приносителят да иска от всички останали длъжници по менителницата обезпечение, което да е достатъчно да покрие сумата по менителницата. Регресните права поради неплащане се изразяват във възможност приносителят да иска плащане от всеки един от менителничните длъжници. Основен принцип относно действието на протеста е, че без протест няма регрес.
Менителнични искове. Възражения: Неоснователно обогатяване.
1.Менителнични искове — имат се предвид искове в материалноправен смисъл т.е. права и задължения по менителницата. Тъй като има два вида менителнични длъжници има и два вида менителнични искове.
1.1.Приелият платец е пряк менителничен длъжник, т.е. на падежа менителничният кредитор трябва да поиска плащане най-напред от него - това е т.нар. пряк менителничен иск. За да се ангажира отговорността му е нужно само да му се поиска плащане. Сроковете, предвидени за предявяване в ТЗ са спрямо регресните длъжници, а не срещу прекия - той отговаря докато вземането се погаси по давност. Обема на отговорността на прекия менителничен длъжник е същия, както на останалите менителнични длъжници -чл. 506, ал. 1: Приносителят може да иска от лицата, срещу които предявява обратния си иск:
1.сумата по менителницата, която не е приета или не е платена, заедно с лихвата, ако е уговорена (става дума за възнаградителна лихва); 2.законната лихва от деня на падежа;
3.разноските за протеста, за направените уведомления и други разноски (но не всички разноски);
4.комисионна която, ако не е уговорено друго, възлиза на една трета от 1%от сумата на менителницата и не може да превишава този размер. Прекият длъжник също е солидарно задължен по менителницата както и останалите длъжници, но неговата отговорност е по-тежка, тъй като е пряк длъжник. Ако има авалист за прекия длъжник, той отговаря като него.
1.2.Джирантите, авалистите им и издателя са регресни длъжници. Те отговарят солидарно. Обемът на тяхната отговорност е същият по чл. 506, ал. 1. Тази солидарност е особена, защото е обусловена от веригата на джирата. Колкото по-надолу е длъжникът по тази верига, пред толкова по-малко кредитори отговаря, т.е. първия отговаря към всички след него. Джиратарят не отговаря менителнично към тези преди него. а към тези след него. Менителничният кредитор обаче може да поиска плащане от когото си поиска от тези - длъжници (не е задължен от прехвърлянията). Предявяването на иск към един от длъжниците не погасява правата на кредитора спрямо останалите. Кредиторът може да поиска част или цялата сума от когото и да е от длъжниците.
1)3а да се ангажира отговорността на регресните длъжници трябва да се извърши протест при неплащане от прекия длъжник; Протест не се извършва ако менителницата съдържа клауза "без протест" или "без разноски"-' Тогава обаче трябва да се извърши предявяване за плащане в сроковете по ТЗ - падежа или един от следващите 2 работни дни. Ако се пропусне този срок регресните длъжници не отговарят.
2)Възможно е менителницата да се предяви за плащане на регресния длъжник преди падежа и това да не доведе до неблагоприятни последици ако;
а.платецът е отказал да приеме менителницата;
б.срещу платеца е открито производство по несъстоятелност;
в.платецът е прекратил плащанията си;
г.е имало принудително изпълнение срещу платеца, но то не е удовлетворило кредиторите;
д.е поискано плащане от издателя и той е отказал:
е.приемането е оказано, а срещу издателят е открито производство по несъстоятелност;
Ако регресният иск се предяви преди падежа от сумата се приспада лихвата до падежа.
3)Регресна отговорност срещу менителничните длъжници може да се ангажира без предявяване и протест поради неплащане, ако менителницата е предявена, а платецът е отказал да я приеме и е извършен протест поради неприемане. защото явно платецът няма да плати.
1.3.Съществуват 2 вида регресни искове -свързани с особения характер на регресната отговорност.
1)Регресен иск на приносителя (законния приносител) - вземането на последния джиратар по веригата. Това е иск на приносителя към издателя и към предходните джиранти, при не плащане от платеца. Обемът на този иск е по чл. 506, ал. 1, т.е. като на прекия иск. Този иск е известен в литературата като обратен иск за разлика от втория, които е регресен иск в тесен смисъл.
2)Ако някой от регресните длъжници плати, той има на свой ред регресен иск към всички длъжници, които са се задължили преди него по веригата от джирата, към издателя и към приелия платец. Обемът на този иск е определен изчерпателно в чл. 507 ТЗ: Този, който е платил менителницата, може да иска от задължените преди него лица:
1.сумата, която е платил;
2.законната лихва върху платената сума от, деня на плащането; 3.направените разноски.
4.комисионна по чл. 506, ал. 1. т. 4. Според чл 513 във веригата на солидарната отговорност се включва и платецът.
1.4. Платецът (който е пряк длъжник) не може да иска плащане от никого. Ако плати издателя той може да иска плащане от прекия длъжник. Ако плати издателят, той може да предяви иск срещу издателя и прекия длъжник. Същото се отнася и за авалиста на всеки длъжник. За гаранция срещу лошо плащане кредиторите могат да искат предаване на ЦК. Ако плаща регресен длъжник, той има право да иска разписка и протестния документ, за да може да иска плащане от предходния длъжник.
1.6.Ан. Антонова извежда следнотс разграничение:
1)Ако менителницата е приета приносителя има:
а.пряк иск срещу акцептиралия приемател и срещу авалиста му.
б.обратен иск срещу издателя и предходните джиранти.
2)Ако менителницата не е приета приносителят има пряк иск към издателя и авалистите му.
1.7.Обратна менителница (чл. 512) - съдържа особеност, свързани с регресната отговорност. Когато по менителницата има много длъжници и започне плащане, всеки пише, че е платил и зачерква джирото си. Законът дава възможност на менителничен кредитор с регресен иск по първоначалната менителница да издаде обратна менителница срещу някои от задължените към него лица Това е нова ЦК. Тя се издава при предявяване и е за дължимата по регресното вземане сума (чл. 506 и 507) и разноските по издаването и. По обратната менителница издателят е платилият, платец е някой от регресните длъжници, а поемател всяко 3-то лице. Тази менителница може да има падеж само при предявяване, иначе няма други особености. По тази менителница няма предявяване за приемане платецът е длъжен да плати само ако му бъде представена и първата менителница (по която е регресен длъжник).
1.6.Искове в процесуален смисъл -менителницата е извънсъдебно изпълнително основание, т.е. кредиторът може да си извади изпълнителен лист или обезпечи кредитора. Ако съдът спре производството кредиторът трябва да заведе пряк менителничен иск в 1-месечея срок от определението за спиране.
2. Възражения. Има ограничен брой възражения които менителничните длъжници искат да правят на менителничния кредитор. Най-общо съществуват 2 групи възражения:
1)абсолютни възражения, противопоставят се на всяко лице;
2)относителни, могат да се противопоставят само на определени кредитори;
2.1 .Абсолютни възражения - също се делят на две групи;
1 .Възражения, които всеки длъжник може да направи срещу всеки приносител:
а. възражение поради липса на форма;
б. възражение за нищожност на менителницата чл. 25, ал. 1 ЗЗД . Ал 2 е
неприложима.
Възражения, които ползват регресния длъжник;
А. възражение за липса на задължение поради извършване на протест, или непредявяване менителничен ефект);
Б.възражение за плащане или погасяване на менителничното задължение. Зависи кой е -платил: ако е платеца - ползва всички; ако е регресния длъжник - ползва него самия и регресните длъжници между него и приносителя на менителницата, регресните длъжници преди него обаче са длъжни да плащат.
в: възражение на основание клауза "не на заповед" - издадената така менителница не може да се джиросва и лицата, които са се подписали по нея отговарят като цеденти, а не като джиранти. Ако клаузата е въведена от някои менителничен длъжник ползва само него.
2)Възражения, които само определени длъжници могат да направят спрямо всеки кредитор:
а. възражение поради липса на дееспособност или друга форма на опорочено
волеизявление (грешка, измама, липса на представителна власт);
б. възражение поради подправяне.на подпис;
в. възражение поради изтекла давност по отношение на съответния длъжник
(давността за отделните длъжници тече по отделно);
2.2.Относителни възражения - могат да се противопоставят от определен длъжник спрямо определен кредитор:
а.възражение, с което се твърди, че лицето не е кредитор, примери: -кредитор след прекъсване на веригата на джирата; -нелегитимен кредитор, приносител (крадец)
б.възражение за симулация (привидност) -менителничната сделка може да е симулативна но това може да се релевира само по отношение на страната по сделката (недобросъвестното лице).
в. възражения по каузалните правоотношения. Менителници могат да се издават по всички каузални отношения, или по други абсолютни отношения. По принцип възраженията от каузалните отношения не могат да се правят. ТЗ обаче допуска в определени случаи да се черпят възражения от каузални отношения (няма абсолютни сделки).
-Ако кредиторът по менителницата е страна по казуалните отношения винаги могат да му се правят възражения от каузалните отношения (напр. че договорът не е изпълнен, че е развален и т.н.).
-Ако кредиторът не е страна по каузалните отношения - такива възражения могат да
му се
правят, само ако е бил недобросъвестен в момента на придобиването на правата по менителницата
(тогава е знаел, че има проблем във връзка с каузалните отношения и, че на него се основава
възражението). Доказването на недобросъвестността е в тежест на менителничния длъжник. Проблемът обаче е докъде трябва да стига знанието - до предходния кредитор или до някой по-предходен, не е ясно какво става ако кредиторът е добросъвестен по отношение на предходния кредитор, но не е по отношение на по-предходния.
г.възражение за попълване на бланкова менителница несъобразно волята на издателя.
д.Според Ан. Антонова относително възражение е и възражението за пролонгация -хипотеза, когато платецът промени падежа на менителницата. Какво действие има това спрямо 3-тите лица:
1)джирантите, авалистите посредниците ако не са съгласни с нея тя няма действие; 2)ако е въведена от издателя тя обвързва всички, а от джиракт - последващите джиранти.