Лекции по Икономика

11. Годишно счетоводно приключване в бюджетното предприятие.

Бюджетните предприятия съставят годишен финансов отчет, съгласно разпоредбите на закона за счетоводството, Указанията на Министерството на финансите – Дирекция държавно съкровище и ежегодните писма на МФ за годишното приключване. Формата, съдържанието и съставните части на ГФО се утвърждават със заповед на Министъра на финансите. Те са:
- счетоводен баланс
- отчет за касовото изпълнение на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове
- приложение
Балансът съдържа данни за трите отчетни обекта (бюджети, извънбюджетни сметки и фондове и други дейности) се консолидира и трите групи в последната четвърта колона.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета включва информация за бюджетни приходи, разходи и трансфери, както и за операциите с финансовите активи и пасиви. Приходите и разходите са представени при спазване на принципа на паричния поток.
В приложението се описва с думи:
а) прилаганата през отчетния период счет. политика
б) състоянието и изменението на активи, пасиви, приходите и разходите
в) пояснения за изпълнението на бюджетната сметка и извънбюджетните сметки и фондове;
г) друго

Етапите на годишното счетоводно приключване в БП са:
1. Инвентаризация
Необходимо е Заповед на ръководителя. Резултата: всичко е наред, излишъци, липси без вина на МОЛ и по вина.
Необходимо е и инвентаризация на разчетните взаимоотношения – вземания и задължения. Това става с потвърдителни писма.
2. Преоценка на активи и пасиви
Валутни активи и пасиви по курса на БНБ към 31.12
Материални запаси  по по-ниската между отчетната и справедливата стойност
3. Признаване на разходите и приходите за бъдещи периоди като текущи.
4. Начисляване на провизии – за неползвани отпуски, за несъбираеми вземания и др.
5. Отразяване на събития, настъпили между датата на баланса и неговото изготвяне.
Коригиращо събитие – за него е съществувало събитие към датата на баланса
Некоригиращо събитие – не е съществувало (изгоряла сграда на 03.01)
6. Отчитане на приписаните приходи и приписаните разходи – отчитат се еднократно към 31.12.
7. Съставяне на оборотна ведомост – само БП изготвят оборотна ведомост и я представят за одобрение в МФ и Сметната палата
8. Приключване на счетоводните сметки за отчитане на приходите и разходите.
Ако бюджетното предприятие извършва стопанска дейност, за нея е длъжно да състави ОПР (отчет за приходи и разходи).