Лекции по Икономика

1. Същност на съвременната екологична ситуация (ЕС)

Съвременната ЕС се определя като проблемна, а проблемна е тази, която е резултат от разнородни и слойни по своя характер причини и за която няма еднозначни решения.
Екологичните проблеми(ЕП) възникват на местно равнище, но разрастват в глобални ЕП.
Всяка ЕС се развива във времето и пространството. Двете основни характеристики, които съпровождат развитието и рещенито н ЕП. Всички ЕП са резултат от човешката дейност, дори и тези с природен характер (природните бедствия).
ЕП в пространството – възниква на локално равнище(замърсявания – промишлеността, енергртиката, транспорта)
• Обединение на няколко местни ЕП – говорим за регионални проблеми (няколко области, града)
• Обединение на регионални ЕП – говорим за пролем от национален характер (битови отпадъци; отпадни води)
• Когато 1 ЕП премине границите на 2 страни се превръща в международен (проблеми, свързани с биоразнообразието(пр. Черно море)). Тези проблеми изискват търсене търсена на международна координация.
• Разрастналите се международни проблеми се превръщат в глобални (проблемът с питейната вода; измененията в климата)

 Първостепенни причини, които водят след себе си други проблеми (вода; биологичното разнообразие, глад)
 Други глобални проблеми – озоновия слой (пр. продуктивността при земеделието; смъртност при хората); замърсяването на океаните (на места са се получили острови от отпадъци)
глобални
От гледна точка вземането на решения:
национални
регионални
местно
международни

Мисленето да върви от местното към глобалното измерение. Процесът на вземане на решение да бъде обратен, мислейки глобално да действаме локално. Когато трябва да се действа да насочим усилията към всеки един индивид.

Основни действия, които създават екологичните проблеми (ЕП)
Много примери как отлагаме във времето решението на ЕП (пример с водата)
Свързани с производството и потреблението
1. Производството 5 основни отрасъла, отговарят за екологичната ситуация:
1.1. Енергетика (изгаряне на природни горива);
1.2. Индустрия (преди всичко тежка хранителна индустрия)
1.3. Транспорта (автомобили и въздушни са основните отрасли, които създават проблеми, свързани със замърсяването, шума, екосистемите)
1.4. Селското стопанство (използването на химически средства се превръща в заплаха за природните екосистеми за човешкото здраве)
1.5. Туризъм (предимно масовият туризъм – инфраструктура, която го обслужва и презастрояването-пренаселва се дадена територия; получава се несъответствие между бр туристи и наличните природни ресурси)
2. Свързани с потреблението:
• Всички индивиди носят отговорност, според манталитета, създадените традиции, стила на живот, битови отпадъци, култура на потребление.

Характерни черти на съвременната ЕС
1) Промяната в климата – резултат от човешката дейнот;
2) Разкъсване на биохимичните цикли – разкъсване на въглеродния сикъл; цикъла на азота(химията, торовете, води до окисляване на атмосферата, а от там нанася поражения на растителните екосистеми); цикъла на сярата; сикъла на кислорода (водните екосистеми най-чувствителни)
3) Загуба на биологично разнообразие (от 100-1000 пъти е нараснала честотата на намаляване биологичните видове з апоследните 50 год)
4) Отпадъци от производство и потребление (микроорганизмите не разграждат синтетичните изделия)
5) Тенденцията на прерастване от локално в глобално равнище на проблема