Лекции по Икономика

2. Функции и обхват на контрола.

Във функциите се включват определени дейности:
• Информационна – отнасят се дейностите:
- извличане на информация;
- производство на информация;
- преработване на информация;
- предоставяне на информация.
• Възпитателна – включва дейностите обучение, критика, гласност.
• Защитна – включва предохранителна дейност, предявяване на искове, инициативи за промяна в нормативните актове.
• Въздействаща – включва възстановителна и обезпечителна дейност.

Определение за контрол – контролът е система за наблюдение, оценка на състоянието и регистриране на отрицателните отклонения /вреди/ на държавата, собствениците на капитала, републиканския и местните бюджети, бюджетите на ДОО и НЗОК, реализиране на незаконни доходи от физически и юридически лица, в това число и неправомерно ползван данъчен кредит; неспазване и нарушаване на нормативни актове, уреждащи финансовата и стопанската дейност с цел съдействие за тяхното отстраняване и преодоляване, защита интересите на собствениците и възстановяване на причинените им вреди.

Имайки предвид казаното, следва да се посочи, че контролът се представя в следните насоки:
1. Като част от системата на обществените отношения и като средство за проявление на тези отношения;
2. Като основна самостоятелна функция на управлението, която оказва влияние на всички останали;
3. Като организиран апарат за реализиране на контролния цикъл;
4. Като източник на определена власт;
5. Като средство за ограничаване, респ. разширяване свободата на отделните икономически системи, предприятия.
6. Като средство за реализиране на обратната информационна връзка в системата на управление.

Обхват на финансовия икономически контрол – в обхвата на ФИК се включват финансовите отношения, като част от обществените парични отношения, възникващи между физически и юридически лица и държавата по повод създаването и разпределението на националния продукт.