Лекции по Икономика

5. Счетоводни статии. Същност. Видове. Кореспонденция на счетоводните сметки. Принцип на двойното записване.

Всяка една стопанска операция се отразява в първичен документ. За да се отразят в системата на счетоводните сметки настъпилите изменения в отчитаните чрез тях обекти в резултат на извършените стопански операции се съставят счетоводни статии. Под счетоводни статии следва да се разбира посочването на счетоводни сметки и сумите, в които те се дебитират и кредитират във връзка с дадената стопанска операция. Те се съставят въз основа на данни от първичните документи. Ако няма първичен документ счетоводната статия се придружава от обяснителен текст. При съставянето на счетоводната статия е прието: 1. да се посочват сметките, които се дебитират, а след това, които се кредитират.

СЧЕТОВОДНА СТАТИЯ

Дебит с/ка каса - 200 лв.
Кредит с/ка дебитори 200 лв.;
/Внесени в касата от дебитора/

С тази счетоводна статия ние показваме, че са постъпили увеличение пари в каса, намаление в сметка дебитори.
В зависимост от броя на счетоводните сметки, при съставянето на счетоводната статия се различават:
- прости счетоводни статии;
- сложни счетоводни статии.
Прости са СС, при които се използват само две счетоводни сметки.
Сложни – тези, при които се използват повече от две счетоводни сметки;
Сложните биват два вида:

- първи вид – две и повече се дебитират, а една се кредитира;
например: дебит с/ка стоки 20 000 лв.
дебит с/ка материали 20 000 лв.
кредит с/ка разпл. с/ка 23 000 лв.
Доставени стоки и материали, стойността е изплатена от разплащателната сметка.
С тази счетоводна статия ние показваме – Увеличението на стоките и материалите и намаление на паричните средства.


- втори вид – когато една се дебитира, а няколко се кредитират :
например: дебит разпл. с/ка 32 000 лв.
кредит с/ка клиенти – 31 500 лв.;
кредит с/ка дебитори 500 лв.
Обяснителен текст: - Преведени по разплащателна сметка от клиенти и дебитори.
С тази счетоводна статия показваме увеличението на парите в банката и намаление вземане от клиенти и дебитори.

При съставяне на счетоводните статии, счетоводните сметки не се използват изолирано, а във взаимна връзка помежду им, което се обуславя от икономическата същност и съдържание на стопанската операция. Тази връзка се нарича КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ , а самите сметки кореспондирани. Чрез кореспонденцията може да се открие прикриването на някои пропуски на дейността.
Отразяването на стопанските операции в системата на счетоводните сметки се осъществява чрез прилагането на принципа на двойното записване. Същността му е, той е способ за взаимносвързано отразяване в системата от счетоводните сметки на настъпилите изменения в активите и пасивите, предизвикани от извършените стопански операции. Чрез прилагането на този принцип се създава възможност за разкриване на вътрешните връзки между явленията и процесите. Тяхната взаимна зависимост и обусловеност и икономическата им същност и значение. Именно това дава основание да се приеме, че принципа на ДВОЙНОТО ЗАПИСВАНЕ се явява сърцевина на метода на счетоводството, той се характеризира с:
1. За текущото счетоводно отчитане на всяка стопанска операция се използват най-малко две счетоводни сметки:
2. Най-малко една счетоводна сметка се дебитира с дадена сума и една се кредитира със същата сума;
3. Сумите, записани по счетоводните сметки се дебитиран задължително трябва да бъдат равни на сумите, записани в сметката, която се кредитира.