Лекции по Икономика

8. Взаимовръзка на икономиката и останалите системи при формулиране на понятието устойчивост.

Устойчивост – (виж определението в първите лекции)
 Интегриране, търсене на баланс в икономическите, социалните и екологичните цели на развитие. Този баланс се търси с помощта на определени показатели(икономически, социални) създадена е система за комплексно измерване на устойчивост. Те проследяват състоянието по 3 основни стълба: 1. Икономическа жизненост; 2. Социална справедливост; 3. Екологична поносимост;
Икономическа жизненост – определя се потока на ресурси:
социална
екологична

Социална справедливост –
1) в рамките на поне 1 поколение (за социалното интегриране на онази групи от обществото, които не са получили съответната социална справедливост);
2) в аспект между отделни поколения(преодоляване на противоречията в обществото – пенсионна реформа);
Разглеждането на проблема „богати – бедни” извън границите на 1 страна – решавне на проблеми, свързани с глада, болести, социални помощи.
Екологична справедливост – способността на природните системи да предоставят ресурси и поглъщат, неотрализират отпадъците е ограничена.
NB! Това е основна цел, която трябжа да преследваме и на тази база да се градят икономическата жизненост и социалната справедливост.
Най – мн показатели за разработени в социалната област, след това в икономическата и на последно място са в екологичната област (едва в последните години Евростат въвежда изследвания, където могата да се проследят екологичните индикатори).
В ООН има статистически отдел, който трябва да разработи индикатори за устойчивост и по този начин трябва да се раоти за устойчиво общество.
Ако не се водим по трите стълба ще продължим да сме в модела на фунията:

1) обществото се движи към ограничениете възможности (ограничени ресурси; унищожен екосистеми и невъзможността им да се възстановят)
2)уравнението проследява ръста на населението, благосъстоянието и технологичното развитие.