Лекции по Икономика

13. Обобщаване на счетоводната информация (сводка на отчетните данни).

Тази дейност е свързана с използуването на способа сводка на отчетните данни и финализира счетоводната дейност за отчетния период (1.01. – 31.12.). Съгласно ЗС отчетната година у нас съвпада с календарната.

Годишният финансов отчет включва:
1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за собствения капитал
4. Отчет за паричния поток
5. Приложения

В приложенията се представя информация за счетоводната политика, настъпилите промени в нея, справки за ДМА, вземания и задължения, приходи и разходи от лихви, данъци от печалбата, временни разлики и др. Предприятията, които не съставят отчет за управлението представят и финансов преглед, в който се описват финансовите резултати от дейността, източници на финансирания и др. Данъчната декларация не е приложение към ГФО. В ЗС се определят сроковете за изготвяне на отчета, представянето им в данъчната служба и статистиката, публикуването както и условията на които трябва да отговаря, за да бъде заверен от одитор.

Съставители на Годишния финансов отчет.
Той се съставя от физическо лице, специализирано счетоводно предприятие или одиторско. Последното трябва да бъде регистрирано по ТЗ и Закона за независимия финансов контрол.1

Отчета се подписва от: Ръководителят на предприятието
От физическото лице, което го е съставило или отговаря за 1 ЗС чл. 34 ал. 1, 2 2 пак там чл. 3 (1,2) съставянето му.
Съставител на ГФО може да бъде лице, което отговаря на изискването за минимална степен на завършено образование и съответния трудов стаж.
а/ с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешен финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол съответно: при магистърска степен 2 год. при бакалавърска степен 3 год. при степен “специалист”4 год.
б/ с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешен финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
в/ със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител.
Финансовият отчет на предприятия, които не подлежат на задължителен финансов одит и сумата на нетния размер на приходите от дейността им не надхвърля 100 000 лв. може да се състои само от отчет за приходите и разходите

Предприятията със сума на нетния размер на приходите за дейността им за отчетния период до 50 000 лв. могат да прилагат едностранно или двустранно счетоводно записване 3 ЗС чл. 32 ал. 3