Лекции по Икономика

8. Оценяването и калкулирането като способи на счетоводството.

Оценяването и калкулирането като елементи на метода на счетоводството представляват количествено изразяване на определени характеристики на обектите на счетоводството с помощта на паричния измерител. Чрез тяхното прилагане се постига всеобхватност, съпоставимост и съизмеримост на отчетните обекти. Оценката се използва за отчетни обекти, при които пряко и непосредствено може да бъде приложен паричния измерител. Калкулирането е способ за определяне на парична оценка на отчетните обекти чрез сумиране на отделните стойности. Калкулирането се прилага при обекти на счетоводството, които имат по сложен структурен състав и тяхното стойностно представяне е съпроводено с допълнителни пресмятания. Това са такива обекти, при които за да се определи общия стойностен размер е необходимо да се оценят предварително отделните съставни части.
Например: Калкулиране на себестойността на произведената готова продукция в предприятието въз основа на направените за производството разходи.

В зависимост от периода, за който се отнасят, оценките могат да бъдат- текущи и периодични. Текущите се правят ежедневно в процеса на осъществяване на стопанските операции на предприятието. Периодичните оценки се прилагат към определена дата, обикновено в края на отчетния период във връзка със съставянето на годишния финансов отчет на предприятието.
Според закона за счетоводството активите, собствения капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
Историческата цена може да бъде цена на придобиване, себестойност или справедлива цена. Цената на придобиване представлява покупната цена + всички разходи по привеждане на актива във вид готов за използване.

Себестойност е оценката на произведените (създадените) в предприятието активи. В нея според закона за счетоводството не се включват- административните разходи, разходите за продажби, финансовите и извънредните разходи.

Справедлива цена е сумата, за която един актив може да бъде заменен или един пасив може да бъде погасен при пряка сделка между информирани и желаещи осъществяване на сделката купувач и продавач. Справедливата цена може да бъде: продажна цена, борсова цена или пазарна цена.

Последващи оценки на активите и пасивите се извършват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.