Лекции по Икономика

9. Запаси

Под запаси разбираме определени количества суровини и материали от различни наименования, временно намиращи се извън процесите на производство и потребление и гарантиращи непрекъснатост на производството и потреблението. Това определение на запасите разглежда тази категория на логистиката от позицията на традиционния подход. То не оценява съвременната роля на запасите в развиващите се логистични системи като елемент, регулиращ процесите на логистиката – дистрибуция, транспорт, с цел максимално обезпечаване на потребностите на клиентите. В съвременната логистика запасите се разглеждат като алтернативна възможност за обезпечаване на потреблението по отношение на транспорта и времето за доставка на изделията до клиента.

Класификация на запасите:
1 – по мястото, където се намират, запасите са производствени и стокови. Стокови са тези, предназначени за продажба. Производствените се използват за целите на производствения процес.
2 – по функциите, които изпълняват компаниите, запасите биват: текущ запас(той гарантира непрекъснатостта на производството и потреблението и се изменя динамично), гаранционен запас(предназначен е да обезпечи непрекъснатост на производството и потреблението при нарушаване на нормалния процес на доставки в производството. Като количество гаранционният запас се определя като произведение между минимално необходимите дни за доставка на следващата партида от доставчика и среднодневната потребност на производството от съответния материал, за който изчисляваме запаса).
3 – сезонен запас – създава се при стоките със сезонно производство(картофи)
4 – преходни запаси – те се образуват(фиксират се) в края на всеки един отчетен период. Натуралната форма на запаса се нарича „задел”. Задалите се измерват в натурални измерители. Те са нужни за планиране на производството и доставките в компанията.

Запасите във времето се изменят, те не са статична величина. Запасът може да бъде максимален, минимален=гаранционен, и критичен.
Методи, за определяне размера на запасите – определянето на размерите на поддържаните от компанията запаси зависи от две основни величини:
1 – количеството на поръчката за доставка от съответното наименование, което формира запас.
2 – от срока на доставката на запаса.
Опитно-експериментален метод.
Аналитично-разчетни методи – при тях се прави разчет на база производствена програма в бизнес-плана, разходни норми за всяко едно наименование, включено в производствената програма, по всички суровини, материали и полуфабрикати, които се включват в него(по спесимент)
3 – Оптимизационни методи – теория на масовото обслужване, теория на запасите.