Лекции по Икономика

20. Отчет за паричните потоци /ОПП/.

ОПП съдържа информация, к’ е необходима за оценка на способността на предпр. да генерира пар. средства и еквиваленти и тяхното използване за нуждите на стопанската дейност на пр-ето. Под парични средства се разбират краткоср. фин. А под формата на пар. наличности и еквиваленти. Паричните наличности представляват наличните в брой пар. средства в касата на предпр и средствата по разплащателни сметки в банките. Под пар. еквиваленти се разбират краткосрочни, високоликвидни вложения к’ лесно се обръщат в парични суми и к’ съдържат незначителен риск при промяна в с-стта им. Пар. потоци представляват движението на пар. средства към предпр и от него. Те са два вида: Входящи пар. потоци представляват движението на пар. средства к’ постъпват в пр-ето. Изходящи пар. потоци представляват движението на пар. средства к’ се извършват под формата на плащания от пр-ето. Вътрешното движение на пар. средства в предпр. не се включва в състава на паричните потоци. Същото се отнася и за превръщането на пар. еквиваленти в пар. наличности и обратното. Пар. потоци се формират от три вида дейности: основна, инвестиционна и финансова дейност. Основна дейност е дейността к’ не може да се определи като инвестиционна или финансова т.е. това е дейността за к’ е създадено и функционира пр-ето. Инвестиционна е дейността на предпр. по придобиване и продажба на ДА и краткоср. фин. А. Има се предвид онези кракоср. фин. А к’ не са включени в пар. еквиваленти, не се държат за търговски цели. Финансова дейност са сделки на предпр. к’ водят до промяна в размера и състава на собствения и привлечения капитал, предизвикани от: поемане на пар. средства от външни за дейността на предпр. източници; изплащане на пар средства на външни за дейността на предпр. получатели; постъпления и плащания за фин. А, включени в състава на държаните от предпр. за осъщ. на неговата финансова дейност. ОПП може да бъде съставен по пряк или косвен метод. Пряк метод е този при к’ пар. потоци се отразяват в отделните дейности по основни видове брутни постъпления и брутни плащания за отчетната година. Основните източници на информация за изготвяне на ОПП се осигуряват от салдата и оборотите на сметките за отчитане на пар. средства. Косвен метод е този, при к’ паричните потоци в отделните дейности се отразяват по основни видове, като нетни парични потоци. Това се постига чрез коригиране на нетната печалба, респективно загуба със съвкупните ефекти от сделките осъществени от пр-ето през дадена година.