Лекции по Икономика

8. Видове счетоводни регистри.

В предприятията се използват голям брой счетоводни регистри.

Те могат да бъдат класифицирани по различни признаци - вид на записванията и предназначението на регистрите; външен вид и начин на ползване; според обема на съдържащата се в тях информация и степен на обобщеност; според начина на разграфяване; според начина на отразяване на данните в тях и др.

Според вида на записванията и предназначението им счетоводните регистри се делят на три вида - регистри за хронологически записвания, за систематични записвания и смесени регистри.

Регистрите за хронологически записвания се използват за съставяне на счетоводни статии в хронологичен ред, в зависимост в зависимост от реда на постъпване на първичните и вторичните счетоводни документи. Към тях спадат също и журналите за хронологически записвания, касовата книга и др. Сумата от журнала трябва да съвпада със сумата на оборота в оборотната ведомост на синтетичните сметки.

В счетоводните регистри за систематични записвания се извършва групиране и систематизиране на данните за отделните отчетни обекти по еднородни признаци. Тези регистри от своя страна се подразделят на регистри за синтетично и на регистри за аналитично отчитане. В регистрите за аналитично отчитане записванията освен в стойностно изражение могат да се извършват и в натурални и трудови измерители. В практиката тези регистри са известни като спомагателни книги.

Комбинираните счетоводни регистри могат да се използват за едновременно хронологично и систематично отчитане. Пример за такъв регистър е главната книга.

Друг критерий за класификация на счетоводните регистри е външния им вид и начина на тяхното използване. Според този критерий регистрите се делят на: подвързани счетоводни книги, карти/картони, счетоводни регистратори и табулограми, машинограми и други извеждани посредством компютърна техника.

Подвързаните счетоводни книги представляват трайно прикрепени листове хартия, които имат предварително определена графировка в зависимост от предназначението на регистъра. За да се избегнат злоупотреби, листите се преномерират и прошнуроват, като на последния лист се прави заверка. Регистрите се подпечатват с печата на предприятието и се подписват от ръководителя. На корицата се посочва наименованието на предприятието и отчетния период. Основното предимство на тези регистри е, че се намалява възможността за фалшификация, а основните недостатъци са - че те са обемисти, неудобни и не позволяват разделение на труда и ползването на компютърна техника.

Картоните представляват свободни неприкрепени листове, изработени от твърда хартия, които имат предварително определена графировка. Най-често се използват за аналитично отчитане на стоково-материалните запаси. Съхраняват се в метални или дървени каси, по предварително установен ред. Недостатък на картоните е възможността за загубването им.

Счетоводните регистратори намират приложение там, където поради необходимостта от счетоводни регистри с по-големи размери не е възможно да се използват картони. Те представляват съвкупност от свободни листове, които могат да бъдат прикрепени към твърди папки. Използват се като комбинирани регистри за едновременно осъществяване на синтетично и аналитично отчитане.

Табулограмите и машинограмите представляват счетоводни регистри, които се извеждат при автоматизирана обработка на счетоводната информация.

Според обема на съдържащите се показатели и степента на обобщаването им, регистрите се делят на: регистри за синтетично счетоводни отчитане, за аналитично счетоводно отчитане и комбинирани регистри.
От регистрите за синтетично счетоводно отчитане се получава обобщени показатели в паричен измерител.
Счетоводните регистри за аналитично отчитане се използват за получаване на по-подробна информация.
Комбинираните регистри се използват за едновременно синтетично и аналитично отчитане.

Според начина на разграфяване се делят на едностранни, двустранни, многостранни, линейни и шахматни.

Според начина на отразяване на данните в тях се регистрите се делят на счетоводни регистри за ръчно водене и на регистри, използвани при автоматизирана обработка на счетоводната информация.