Лекции по Икономика

1. Въведение в предмета и теорията на дисциплината Икономика на труда

Съвременната икономика на труда е неразделна част от икономическата теория за ефективната реализация на човека. В икономиката като ресурс, капитал, актив и фактор на производството. Тя се вписва в цялостния научен анализ за формирането и използването на човешкия капитал в пазарното стопанство.

Потребността от знания произтича от следващите няколко обстоятелства:
1. Пазарната икономика във всичките й модели и разновидности функционира рационално.
Ефективността се осигурява при оптимално обединяване на 5-те икономически ресурса. Водещ е човешкия (информационен, материален, финансов, социален и човешки).
2. Човекът е един от опорните фундаменти на всяко национално, пазарно стопанство заедно с финансовия капитал.
3. Човекът в съвременната икономика е най-динамичният субект и обект на пазарното стопанство.
4. Човекът със своята квалификация, професионална подготовка е носител на просперитет. Той донася динамика в икономиката и конкуренцията.
5. Човекът се явява субект на демографското възпроизводство.

Съвременният човек активно присъства в икономиката с четирите генетично заложени в него функции:
1. Икономическа функция – способност, качество, подготовка да умножава собствеността и да произвежда капитал;
2. Трудова функция – способността икономиката да се реализира по схемата на наемането и самонаемането (работодател);
3. Социална функция – качеството и способността чрез текущото потребление да възпроизвежда своята жизненост и виталност, откривайки ниши за ново производство;
4. Репродуктивна функция – способността да се възпроизвежда демографски семейството и рода.