Лекции по Икономика

10. Същност и видове безработица

Според приетите стандарти в нашата страна едно лице се приема за безработно, когато отговаря на следните условия.
1. Лицето а е в трудоспособна възраст и да е трудоспособно.
2. Лицето да не е заето, т.е. не упражнява дадена професия срещу заплащане.
3. Лицето активно търси работа и има готовност да започне предложената му подходяща работа.
Съвкупността от безработни лица формира безработица. Тя от своя страна може да се разглежда:
 Като икономическо състояние на индивида, обусловено от недостатъчното търсене на труд и невъзможност да се реализира притежаваната работна сила;
 Безработица може да се разглежда, като процес на масово освобождаване от работа и невъзможност да се намери такава;
 Безработица може да се разглежда, като социален риск предизвикващ определени икономически последици.
В България може да се класифицира на базата на различни признаци:
1. Според пораждащите я причини:
 Текуща безработица – дължи се на текущи промени в икономиката. Свързана е с движението на работна сила от един регион в друг, от един отрасъл в друг или от една фирма в друга. Тази безработица е присъща за динамичните и обновяващи се пазари.
 Структурна безработица – предизвиквана от технологични промени в основните отрасли на икономиката. Породена е от закриването на работни места с наложили се като традиционни на трудовия пазар изисквания по отношение на работната сила и разкриването на нови работни места за чието заемане се изискват други качествено нови знания и умения. Тази безработица е резултат от несъответствието на наличната работна сила на трудовия пазар и изискванията на производството. Като средство за нейното избягване се препоръчва гъвкава образователна система с поставяне акцента върху изпреварващото обучение.
 Циклична безработица – промени в търсенето на труд в посока надолу в резултата от цикличния характер на развитие на производство. Цикличната безработица е типична за фазите на развитие на производство. Цикличната безработица е типична за фазите на криза, рецесия и депресия, и обхваща всички сфери на производството и всички квалификационни равнища.
2. Според формата на проявление:
 Явна безработица – измерена чрез броя на официално регистрираните безработни лица;
 Скрита безработица – свързана със заетостта в сенчестата икономика.
3. Според разположението във времето:
 Временна безработица;
 Продължителна;
 Сезонна.
4. Според своя характер тя бива:
 Доброволна;
 Принудителна.
5. Териториален призна:
 регионална;
 локална.