Лекции по Икономика

12. Концепции за естествено равнище на безработица

Функционирането на пазарната икономика предполага съществуването на определен контингент безработни лица на трудовия пазар. На практика не е възможно автоматично фирмите да наемат необходимия им персонал, както и лицата да получат желаната от тях заетост. По този начин на трудовия пазар съществува определен контингент от лица, които се намират в пазарен оборот и формират естественото равнище на безработица. Естественото равнище на безработица е онова равнище, което не предизвиква инфлация, не променя цените, не влияе върху икономическото развитие, не поражда бюджетен дефицит. Концепцията за естествено равнище на безработица е изведена през 70 – те години от монетаристите. Практическото значение на естествената норма на безработица е,че тя играе ролята на критична точка на оптималната заетост и е индикатор показващ необходимостта от намеса на държавата в икономиката. Естественото равнище на безработица се свързва с производството на т.нар. потенциален БВП достигнат при пълно натоварване на производствените мощности. В количествен аспект естествената норма на безработица може да се възприеме на първо място:
 Като равнището на доброволната безработица, свързана с онези лица на пазара на труда, които не биха се наели на работа при формираното ниво на заплащане;
 Естествената норма на безработица се свързва с поносимата в даден момент безработица, която може да се обслужва без проблеми от обществото;
 Смята се, че естественото равнище на безработица е породено от естественото движение на работна сила или естественото равнище на безработица се отъждествява с текущата безработица;
 Съществува становище според, което естествената норма на безработица се получава като сума от текущата и структурната безработица;
 Естествената норма на безработица може да се приема за онова равнище на безработица, което се получава при натоварване на произведените мощности с коефициент 0,85.
Наблюдаваната тенденция на повишаване на естествената норма на безработица се формира от едновременното влияние на икономическите, социални и демографски фактори.