Лекции по Икономика

1. Обхват на Макроикономиката. Макроикономически проблеми, цели и инструменти.

Обект на Макроикономиката е националната икономика.
Предметът на Макроикономиката пък е поведението на националната икономика и взаимодействието между съставящите я сектори и съвкупни величини и промени в тях.

В конкретен план Макроикономиката търси решение на четири групи проблеми:
1. Растеж на БНП, съвкупно търсене, съвкупно предлагане и макроикономическо равновесие;
2. Макроикономическа нестабилност: икономически цикли, безработица, инфлация, социално неравенство;
3. Макроикономическо регулиране чрез фискална, парична и друга политика за въздействие на правителството върху макроикономическите зависимости и връщане на икономиката в състояние на равновесие;
4. Равновесие на външните икономически отношения и валутен пазар

Обекти на въздействие са:
- производството
- заетостта на активното население
- цените на стоки и услуги
- външноикономическата сфера

За икономистите-класици /А.Смит/ начален пункт за изучаване на икономиката е природата на човека – свободата на действие, свободата на търсене, предлагане, конкуренция, печалба. Според тях “невидимата ръка” гарантира осъществяването както на личните, така и на общите интереси. Недостатъците са, че те считат, че пазара автоматично регулира икономиката и подценяват проблемите на безработицата, инфлацията, цикличност на развитието и др.

В края на 19в. започва да се говори за т.н. регулирана икономика и двете схващания - социал-радикално и реформистско:
- социално-радикалната визия извежда на преден план държавния монопол;
- при реформисткото схващане икономиката се контролира от държавата, а държавата от свободното гражданско общество. Кейнс отрича тезата за самоуправляваща се икономика, но не отхвърля икнкурентно-пазарните механизми. Той счита, че държавата може само да ги допълва и коригира със своята политика.

Сега има алтернатива за отворено пост-модерно общество. Основната ценност е индивидуалната свобода, а условията й – правата на собственост и пазара. Отвореното свободно гражданско общество е плуралистично – богато на субекти, институции, свободни сдружения и др. Чрез които се саморегулира, то осигурява не само права и свободи, но и задължения, отговорности и толерантност към индивидите.
На тази основа става връзката между социалните слоеве, между поколенията, между настоящето и бъдещето.

Съвременната икономическа теория трябва да съчетае в едно либерално-класическия възглед за действията на макроикономическите субекти с възгледа за макроикономиката и световното стопанство.