Лекции по Икономика

25. Нормативи за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения

Допълнителните трудови възнаграждения в съвременните фирми са парични добавки към основната заплата, получавани в резултат на вложения труд, с параметри, отклоняващи се от нормалните. Целта е да се обхванат и отразят върху крайния размер на работната заплата факторите, които не са отчетени при определянето на основните заплати. Ефектите са следните:
- Формират мотивация за заетост на работи и длъжности със завишени стойности на производствената среда;
- Формират допълнителен доход, позволяващ компенсирането на по-голям разход на енергия;
- По-пълно се отразяват факторите на труда и производителността върху крайната работна заплата.
Реализират се чрез следните елементи на механизма за метрифициране на факторите и отражението им върху работната заплата:
- Система от показатели, доказваща необходимостта от изплащане на допълнителни трудови възнаграждения – определя се по експертен път за всяка фирма;
- Съвкупност от показатели, по които ще се определи допълнителното трудово възнаграждение – случаите, основанията, при които фирмения персонал ще получава допълнително възнаграждение. Същите се вписват в колективните трудови договори. За целта се разработват и съответните измерители, метрифициращи влиянието на факторите, които са ги предизвикали;
- Критерии за оценка равнището на показателите, по които се определя допълнителното възнаграждение – фиксирани величини на тези показатели представени чрез различни норми и нормативи.
- Нормативи за изчисляване крайния размер на допълнителното възнаграждение – възможните решения са две:
1. Размерът на допълнителното възнаграждение да се прибави в абсолютна сума.
2. Нормативът се представя под формата на коефициенти към определен показател.
- Механизъм за изменение на вече отпуснатите допълнителни възнаграждения във времето под влияние на следните фактори:
1. Промяна в техника и технология на работното място;
2. Промяна в организацията на производството труда;
3. Инфлационни процеси.