Лекции по Икономика

1. Същност, функции и роля на бюджета. Принципи на съставяне на бюджета

Бюджетът се свързва с буржоазно-демократичните революции, а възникването и формирането му е обосновано от 3 основни предпоставки, а именно:
1) развитие на стоково-паричните отношения;
2) създаването на държава;
3) установяване на парламентарно-демократична форма на държавно управление.
Тези условия са налице със зараждането на капитализма. Това е така, защото при феодализма, характеризиращ се с раздробеност и абсолютна власт на суверена, не се е изпитвала нужда от изготвянето на бюджет. Едва след ХI век, когато се зараждат градовете-държави, започва организирането на финансово стопанство и на бюджет. Ето защо бюджетоподобната практика се развива и се прилага от XI до XVIII век. Окончателното и повсеместното въвеждане на бюджета като законодателен акт започва от XIX век. Независимо от това, наченки на бюджетоподобна практика се забелязват още в древността.
Първият български бюджет се приема и действа за периода 01.03.1879 г. - 01.03.1880 г. във френски франкове, а текстовата част е написана на руски език.
Бюджет е най-обобщаващото понятие на финансите. В него се обединяват бюджетни финансови категории като разходи, приходи, данъци, заеми и други. Чрез бюджета всички тези самостоятелни категории получават единство, което се проявява в прилаганата обща финансова политика.
Думата бюджет има древнолатински произход и нейният буквален превод е “торба, чувал, чанта”. Във Франция “бюджет” се използва в смисъл на малка чанта, чувал, в който се съхранява държавното съкровище; в Англия - кожена папка, в която се държат пари. Днес, в съвременната финансова литература под бюджет се разбира не това, в което се държат парите на държавата, а бюджет е финансов документ, в който се отразяват държавните приходи и държавните разходи. Под бюджет също се разбира и парична сметка, балансирана за определен период от време.
Държавният бюджет отразява икономическата програма на правителството. Той свързва очакваните приходи и предложените разходи за бюджетния период – дава представа за тяхното състояние и движение прз годината. Той се съставя като динамично състояние на финансите в продължение на определен период от време. Още бюджет е и финансов документ, който разрешава това набиране и разходване на средствата.
Бюджетът това е държавната хазна, приходите от която се събират и изразходват с общонационално значение. При съвременната развита банкова система това са специални бюджетни сметки, които се контролират и отчитат от централната банка. В бюджета се отразяват всички особености на финансовото стопанство на държвата – предвиждането на приходите, планираната реализация на разходите, тяхното изравняване и евентуална икономия, поддържането на важни за държвата отрасли и постигането на определени политически или социални цели.
Бюджет е сложна финансово-икономическа категория с няколко аспекта.
1) Правен аспект
В България бюджетът се гласува със закон за държавния бюджет, с което изпълнението му става задължително. Въпреки че се гласува и приема като закон, задължителна е само разходната му част. Приходната му част има препоръчителен характер, като тя се основава на данъчните закони.
2) Финансово-технически аспект (разглежда бюджета външно)
Бюджетът се разглежда като съвкупност от цифри и таблици, обхващащи обема и структурата на приходите и разходите на държавата за една година.
3) Социално-икономически аспект (най-важната страна)
За разлика от предходните две, тази страна е невидима. Тя може да се “види” само от специалистите, от тези, които могат да видят зад цифрите движението, разпределението и преразпределението на средства между отделните елементи на обществото. Чрез държавния бюджет се осигуряват и финансират значителни социални потребности: образование, здравеопазване и др. Той може да се разглежда от политическа гледна точка като финансов израз на политиката на правителството на дадена страна.
Бюджетът е финансовата основа, върху която се градят икономическите програми на правителствата. Той обхваща всички страни на държавния живот – икономика, финанси, политика, култура, соц. сфера и др., чрез тяхното финансиране и управление.
Значение на бюджета - огромно и многостранно. Изразява се в това че:
1) поставя се под контрола на законодателната власт финансовата и цялостната дейност на правителството и държавата;
2) чрез бюджета финансово-бюджетната дейност на правителството се поставя под парламентарно-обществен контрол;
3) бюджетът е не само инструмент за публична отчетност и контрол, но и средство за управление на финансовото стопанство, а чрез него и на цялото стопанство;
4) бюджетът има твърде голямо значение за балансираното развитие на всички отрасли и дейности в националното стопанство.
Принципи за съставяне на бюджета
За да може бюджетът да изпълнява пълноценно своята роля, при съставянето, изграждането и изпълнението му, трябва да се имат предвид някои принципи.
принцип за пълнота на бюджета
В бюджета трябва да се включат всички приходи и разходи, които финансовото стопанство ще осъществи през съответните години. Този принцип не разрешава да има приходи и разходи, вън от рамките на бюджета.
принцип за точност на бюджета
Приходите и разходите на бюджета трябва точно да се изчислят. Ако не се спазва този принцип, е възможно да настъпи разстройство на финансовата система.
принцип за реалност на бюджета
Този принцип е близък до принципа за точност на бюджета, но не се покрива с него. Точността изразява техническата страна на икономиката, а при реалността става дума за икономическа обоснованост на приходите и разохдите, привеждането им в съответствие с реалностите на икономиката.
принцип за единство на бюджета
В бюджетната практика съществува твърде голямо разнообразие на бюджети, като редовни, извънредни, допълнителни и пр. Но принципът за единство на бюджета изисква в практиката да се упражнява само един-единствен бюджет, а не няколко бюджета едновременно. В рамките на единството на бюджета същетвуват и автономните общински бюджети, чрез които се съдейства да се мобилизират повече ресурси на местна общинска основа.
принцип за балансираност на бюджета
Той е най-важният принцип и се изразява в равенство между приходната и разходната страна на бюджета. Балансирането на бюджета спомага за равномерно протичане на икономическите процеси в страната. Според принципа на бюджетното балансиране, чрез бюджета не биха могли да бъдат предвидени повече разходи, отколкото събраните за тях приходи. Бюджетът не трябва да приключва с дефицит. През последните десетилетия се наблюдава перманентното му нарушаване.
Независимо обаче от перманентната практика за дефицитно приключване на бюджетите, в света в много страни се възприемат дългосрочни програми за намаляване на държавните дългове и бюджетните дефицити. Балансиран е само бюджетът на Япония, Люксембург и Швейцария.
 принцип за специализация (класификация) на бюджета
Този принцип изисква групирането и подреждането на бюджетните приходи и разходи да се основава на определени критерии и правила.
 принцип за публичност на бюджета
След като бюджетът се приеме от законодателния орган, се публикува, за да стане достояние на данъкоплатците.
 принцип за яснота на бюджета
Бюджетът трябва да е ясен и разбираем. Така хората може да преценат дали правителството си е свършило работата.
 принцип за предварителност на бюджета
Това означава, че бюджетът трябва да бъде съставен, разгледан и гласуван преди да започне неговото изпълнение, т.е. преди започването на новата бюджетна година.
 принцип на годишност на бюджета
Срокът за действие на гласувания бюджет е 12 месеца.

Бюджетът винаги се утвърждава и действа за определен период от време. Този период е известен във финансовата литература като бюджетен период. Той може да съвпада с календарната година, но може и да не съвпада с нея. Ако няма съвпадение между бюджетния период и календарната година, обикновено се цели да съвпадне със стопанската година. Не всички страни прилагат едногодишен бюджетен период. Има и такива, които съставят бюджетите си за две години. У нас бюджетът се сътавя за една година.