Лекции по Икономика

1. Теоретични основи на държавните приходи. Класификация

Под приходна система следва да се разбира съвкупността от източници, методи и форми за набиране на средства за държавния бюджет и покриване на различните държавни разходи. Приходната система е ядрото на икономическата система.

Държавните приходи са парични средства, които за определен период от време, обикновено 1 г., се предоставят на държавата с цел финансиране на извършваните от нея дейности. Като икономическа категория, държавните приходи изразяват еднопосочни отношения между стопанските субекти и държавата.
Съществуващата разлика между държавните приходи и бюджетните приходи се изразява в следното: държавните приходи са по-широко понятие и в абсолютна сума са по-големи от бюджетните, тъй като освен тях /бюджетните приходи/ включват и средствата по извънбюджетните сметки.
Разглеждайки теоретичните основи на държавните приходи, достигаме до следните основни изводи:
1) Чрез държавните приходи държавата не само набира необходимите й ресурси, но и осъществява преразпределение на ресурсите между отделните дейности, отрасли, географски райони.
2) След като постъпят в държавния бюджет, държавните приходи отново се преразпределят и насочват към стопанството, с което се оказва въздействие върху отделните стопански субекти. В процеса на използването им като държавни разходи, се осъществява преразпределение на следната основа: в отраслов аспект; в териториален аспект; за издръжка от държавния бюджет на извънпроизводствената сфера; за издръжка на планово губещи предприятия; за стимулиране на износа.
3) Доколкото държавните приходи са част от доходите на стопанските субекти, чрез тях може а се въздейства върху съвкупното търсене, предлагането, спестяването и инвестициите.
Държавните приходи могат да се класифицират като се подредят по различни критерии, от които се получава информация за цялостен анализ и оценка. Те биват: частно-правни приходи; публично-правни приходи.
Частно-правните приходи са приходи, които държавата получава като собственик на ресурси. Тези приходи в съвременното общество имат намаляващ характер.
Публично-правните приходи са приходи, държавата получава в резултат на колективен договор между нея и индивидите за осигуряване на определен кръг публични блага.
Приходите се подразделят и в зависимост от методите за тяхното набиране. Различават се данъчни приходи /с най-голямо значение за акумулиране на ресурси; формират 80-90% от държавните приходи/; неданъчни приходи; данъкоподобни приходи.
В зависимост от формата на набиране приходите се делят на: приходи от преки данъци; приходи от косвени данъци; приходи от собственост; приходи от такси, глоби и други свързани категории.
Според обекта на облагане приходите биват: приходи от облагане на потреблението; приходи от облагане на доходите; приходи от облагане на богатството; приходи от други дейности.
В зависимост от сферите, от които е набират, приходите се подразделят на:
 приходи от производствената сфера, към които спадат: приходи от държавния сектор; приходи от кооперативния сектор; приходи от общинския сектор; приходи от частния сектор;
 приходи от извънпроизводствената сфера, към които причисляваме: приходи от такси, указани от държавни учреждения; приходи от такси, указани от общински учреждения.