Лекции по Икономика

2. Източници на финансови ресурси

Съществуват два основни източника на финансови ресурси - вътрешни и външни. Към вътрешните източници спадат БВП и националното богатство на страната, а към външните - БВП и националното богатство на други, чужди държави.
Вътрешни източници на средства
Най-важният и най-естествен източник на ресурси за държавния бюджет е БВП. Всяка промяна в него автоматически променя и постъпленията в държавния бюджет при дадените данъчни ставки.
Националното богатство може да се разглежда като съвкупност от всички стоково-материални, духовни и природни ценности, създадани и придобити в рамките на дадена страна за целия период на съществуването й. То има четири компонента: материално-производствен; социално-битов; природо-географски и човешки.
Разгледано така, националното богатство не е естествен източник на текущи ресурси. Към него се пристъпва само в крайни случаи като природни бедствия, стихии, войни, тежки икономически кризи и пр. Ако държавата използва националното богатство като източник на ресурси за постъпления в държавния бюджет, то се декапитализира. Именно поради тази причина не се разглежда като естествен източник.
Националното богатство може да се използва за текущи нужди в различни форми:
1) Събиране на златни монети, украшения, скъпоценности, цветни и благородни метали.
2) Разпродажба на държавно имущество на чужди граждани и други държави, като държавата се стреми да запази производството, работните места и специалистите, заети в това производство. Целесъобразно е да се спазват някои условия за ограничаване на негативите, произтичащи от това. Тези условия се изразяват в перфектно сключени договори с другата страна, които да не позволяват на новия собственик да закрива производството или да не намалява неговия обем; да не се продават обекти, които са елемент на приоритетно развиващи се отрасли.
3) Използване на златно-валутните резерви на страната за текущи нужди. Златото като резерв е демонетаризирано. То не е толкова ликвидно като валутата и не може да се използва директно като пари. Затова използването му като източник на ресурси не е особено популарна форма за набиране на средства за държавния бюджет.
4) Реквизиции на селскостопански произведения и животни. Към тази форма се пристъпва във връзка с финансиране на войни, изплащане на репарации и други.
5) Изземване на амортизационните фондове на предприятията и използването им вместо по предназначение за текущи нужди. Това води до декапитализиране на ДМА на предприятията.
6) Платен лов на диви животни и птици.
Външни източници на средства
Към тези източници на средства за постъпления в държавния бюджет спадат БВП и националното богатство на други държави.
За разлика от вътрешните източници, при които средствата се изземват на безвъзмездна основа, то средствата от външните източници са крединти, заемни. За да се подчертае голямата разлика между двата източника във финансовата практика се използват термините бюждетни доходи (вътрешни източници) и бюджетни приходи (външни източници)
В мирно време външните източници се ползват в различни форми като: износ на инвестиции, от които се получават печалби; износ на парични капитали, от които се получават лихви и нееквиваленет външно-търговски обмен. Тези форми се използват от високо развитите страни. Страните с икономически затруднения използват външни източници под формата на помощи, заеми, кредити.