Лекции по Икономика

21. Фактори на цената на труда

Компоненти на организация на работната заплата
1. Инвестиране в човешки капитал – лични, фирми и държавни инвестиции.
2. Диференциране на цената на труда.
3. Концепции за функциите на работната заплата
4. Фактори на цената на труда
5. Подходи за определяне на работната заплата
6. Формиране на работната заплата
7. Формиране на основната работна заплата
8. Формиране на допълнителни трудови възнаграждения
9. Системи на заплащане
10. Формиране на брутна работна заплата
11. Инфлационно нагаждане на заплатите
12. Държавно регулиране на работна заплата, най-вече чрез данъците.

Върху формирането на цената на труда оказва влияние степента на реализиране на четирите функции на работната заплата, както и въздействието на пазарните фактори (невидимата ръка) и извън пазарните фактори (видимата ръка). Чрез цената на труда се постига обективизиране на разпределението на човешки ресурси по отрасли, региони и фирми. Оценката на факторите в конкретната фирма изисква придържането към два етапа:
А) предварителен (аналитичен) – включва следните компоненти
- мисиите, целите, стратегиите и бизнеспрограмата на фирмата
- отчитане изискванията на действащата нормативна уредба
- съобразяване с подписани споразумения и колективни трудови договори
- стратегията на трудовите пазари и нейните позиции
- фирмената инвестиционна политика
- технологичната политика
- фирмената социална политика
- политика по мотивация на персонала, развитие в кариерата и смяна на работните места
Б) реалнооценъчен – включва следните елементи :

- цената на издръжката на живота – съвкупността от парични средства, необходими да се поддържа обичайното равнище на живот при дадени икономически и социални условия.
- ширината и дълбочината на регулиращата функция на държавата по отношение на икономическата и социалната сфера
- данъчната система, преките и косвени данъци, както и размерът на осигурителните вноски за социално, здравно осигуряване и осигуряване при безработица
- действащото законодателство за инфлационната защита на доходите чрез схемите на т. нар. компенсации и индексации, които натоварват фирмите допълнително с разходи
- тежестта, условията, отговорността и значимостта на труда
- количеството на вложения труд и отработеното време, което пряко влияе върху крайния фирмен резултат – печалбата и фирмените доходи за разпределение, включително и като трудово възнаграждение
- интензивност на труда – темпото на работа, което косвено влияе върху интензивността на труда и се отразява върху цената на труда чрез формите и системите на заплащане
- образователно-квалификационната структура на персонала, която е свързана с по-високи трудови възнаграждения и по-висока цена на труда
- финансовото състояние на фирмата, което предопределя политиката по работната заплата на фирмата и крайната цена на труда
- производителност на труда(това е най-важният фактор)
- силата на синдикалния натиск върху трудовите пазари и цената на труда
- международният опит и стандарти по формиране цената на труда