Лекции по Икономика

23. Схема за формиране на минималната работна заплата

Минималната работна заплата е централно (държавно) определен норматив като парична сума, която би трябвало да получава лице, отговарящо по българския стандарт като:
А) Да притежава най–ниско възможната за дадения период квалификация:
Б) Да извършва относително най-леката работа;
В) Да се труди в условия, неотклоняващи се от нормалните параметри на работната среда;
Г) Да извършва своята работа във време, място, продължителност възприети за нормални.
Тя бива: месечна, дневна и часова. Установява се по законодателен път на национално равнище, след което се договаря на по-ниските нива – браншово и фирмено равнище.
Значимост на минималната работна заплата:
- Фирмената администрация я използва като базисна величина за организиране на всички заплати на персонала;
- Използва се като долен социално защитен праг на цената на труда и жизнения стандарт;
- Служи за база при изчисляване на някои ограничителни плащания;
- Служи за определяне на необлагаемия минимум при данъчното облагане.
Определяне на минималната работна заплата – познати са два подхода:
А) Глобален – при него величината на мин. раб. заплата по следната формула
Vm1=Vm0.Ki Vm1=Vm0 + Q1

V – цена на труда; Vm1 - минимална РЗ за бъдещ период; Vm0 – мин. РЗ за текущия период; Ki – коефициент на инфлация.

Б) Аналитичен – приложението му включва два етапа:
- Предварителен – той изисква:
а) Дефиниране на понятията екзистенциален минимум, социален минимум, жизнен минимум и праг на бедността. Жизнения минимум включва екзистенциален и социален минимум.
б) Отчитане приоритетите на социалната политика (съобразяване)
в) Отчитане разполагаемите икономически ресурси;
г) Отчитане системите на социално осигуряване, като допълнителен изход на доходи;
д) Отчитане характера на антиинфлационната политика;
е) Отчитане международния опит и европейските стандарти.

- Изчислителен – той включва следните технологични операции:
а) Дефиниране на критериите, на които трябва да отговарят лицата, получаващи минимална заплата.
б) Определяна базисната величина за изчисляване на минималната работна заплата – социален минимум;
в) Определяне базисния модел на семейството, в рамките на което ще се извършва потреблението;
г) Изчисляване паричния размер за даден период от време на социалния минимум, съответно за един родител и едно дете по метода на потребителската кошница, включваща определен брой продукти и услуги, умножени по пазарните им цени;
д) Определяне размера на доходите, които се получават от семействата като плащания за деца;
е) Изчисляване конкретния размер на минималната работна заплата:

Vm1=Smj+Smj – Ss

Smj+Smj – паричен размер на месечния социален минимум на един възрастен родител и едно дете.
Ss – социални плащания на семейството, като външен доход.