Лекции по Икономика

29. Стопанството на Англия между 2-те световни войни.

Най - големият и конкурент в икномиката- Германия е победена. Англия разширява колонийте си за сметка на германските, запазва военното си и политическо могъщество.Независимо от това войната силно отслабва икономиката й. От държава банкер преди ПСВ, Англия се превръща в държава длъжник.Рязко спада курса на Английската валута, намаляват и златните резерви, които по време на войната са изнасяни за погасяване на военните дългове.Лондо окончателно губи ролята си на световен икономически цетър, съкращава се износа на капитали. В областта на търговията САЩ и Япония силно конкурират Англия, в Далечния изток и Латинска Америка.Външната търговия на страната се съкращава близо 2 пъти. Най - тежки са последствията от войната за колонийте на империята, където с революционнте събития в Индия и Египет се открива кризата в Британската империя.
Тежко е положението и на селското стопанство, което не е в състояние да идържи на конкуренцията.Много фермери се разоряват, засетите площи намаляват.
До 1920 г. Английската икономика известен търговскорромишлен подем.
От 1920 г. в западна Европа възниква икономическа криза.Особено тежко се отразява тя на външната търговия. Промишлената продукция спада с 68% в сравнение с 1916г.Най - силен е спада в метало-производството. Връхна точка на кризата е през 1922 г., след което постепенно преминава.
Икономическото оживление започва 1924г. и продължава до късната есен на 1929г. Това оживление обаче не е убедително.На лице е хронично не натоварване ная производството. Известен прираст е отбелязан в няколко нови отрасли - автомобилостроенето, самолетостроенето, хим. промишленосъ. Относителното тегло на новите отрасли в общия обем на Английското промишлено производство е незначително.Старите отрасли, които произвеждат за външноикономическите пазари и не били защитени от митническата политика на страната силнонизостават. Де3лът на страната в световно икономическото производство намалява от 15 % (1913) на 10%(1926-29).Нараства безработицата- достига 1млн. души. В същото време нарасват данъците.Само от 1913 до 24 - 5 пъти. Най - слабото звено на Английската икономика е селското стопанство. Евтините задокеански зърнени храни заливат Европа и Англия не издържа на конкуренцията. Масово се разоряват Английските фермери. В международната конурентна борба за пазари за източницина суровини и пласмент на капитали Англия непрекъснато губи позиции.Голямата икономическа криза от 1929 г. - 33 г., която започва като криза на свръх производство в САЩ засяга чувствително Английската икономика. Тук тя започва края на 1929 началото на 1930г. Най - ниската точка е достигната към средата на 32 г. По време на кризата промишленото производство спада с 82% и безработицата достига 3млн.(близо 1/4 от работоспособното население.Най - силно от кризата са засегнати старите промишлени отрасли - въгледобив, металургия, текстилна промишленост. Не прави изключение и външната търговия , чийто обем спада 2 пъти. Силно е засегнато от кризата и Английското селско стопанство, което се намира в хроническа депресия.Цената на селскостопанската продукция спада с близо 66%.Намаляват се засетите площи. През 1931 г. Англия отчита пасивен търговски баланс. Фалират много фирми.Успоредно с това започва нова вълна

на концентрация на капитала и производствот най - вече в новите отрасли.
По време на икономическата криза 1929-33г. Англия скъсва с политиката
на свободна търговия и преминава към политика на протекционизъм, чрез която се защитава вътрешния английски пазар. Въвеждат се единни повишени мита за цялата империя. В същото време в колониите й митата се увеличават до 90%. Важна роля за развитието на икономиката на страната изиграва и проведената конференция в Отава през 1932. Конференциата осигурява изгодни митнически тарифи за внос в колониите и доминионите и за безмитен внос на селскостопанска продукция от тях в Англия. От средата на 1932г. английската икономика започва постеоенно да излиза от кризата. Най-важен фактор ускоряващ този процес е протекционистичната политика на държавата. Благодарение на тази политика 2г. след кризата Англия достига до производството си от 1929г. През 1937-38г. е обхваната от нова криза. Към края на 1938г. призводството намалява с 12% спямо 1937г. Кризата засяга всички промишлени отрасли. 1939г. безработицта достига 2млн. Тази поредна криза засилва още повече рлята на държавта. Кризата практически е преустоновена от ВСВ. По време на войната Англия милитаризира икономиката си. Търпи чувствителни загуби и окончателно загубва позициите в световната икономическа ранглиста.