Лекции по Икономика

3. Специфични особености и функционални въздействия на трудовите пазари

Специалната особеност на трудовите пазари е предопределена от отличителните черти на ресурса, който е обект на търсенето и предлагането.
Тук трябва да се има в предвид:
1. Формирането на работната сила изисква продължителен период от време и заема значителна част от жизнения цикъл на индивидите. Формулирането на работната сила представлява непрекъснат процес на влагане на средства при съществена висока степен на несигурност във възвращаемостта на направените инвестиции.
2. Работната сила се възприема и оценява, като правен фактор с дълготрайна употреба.
3. При сключване на сделка на трудовия пазар е налице несъвпадение във времето между заявените и декларирани качества на лицата носители на работна сила и тяхното действително състояние.
4. На трудовия пазар се наблюдава институционално въздействие и политическо вмешателство.
5. На трудовия пазар се наблюдава неравно поставеност на страните при сключване на пазарните сделки.
6. Търсенето и предлагането на работна сила имат производен характер и състоянието на трудовите пазари зависи от състоянието на пазарите на стоки и услуги. Основното предназначение на трудовия пазар е да организира заетостта, да регулира търсенето и предлагането на работна сила, да регулира цената на труда и да спомага за ефективното използване на човешкия потенциал.

По конкретно тази глобална задача на трудовия пазар се свързва с изпълнението на следващите функции:
1. Селективна – свързана с осъществяване на пазарен подбор на търсещите и предлагащи работна в даден регион.
2. Дистрибутивна – разпределението по пазарен път на човешки ресурси по отрасли, подотрасли и региони.
3. Социална – формирането и изменението на равнищата на трудово възнаграждение.
4. Икономическа функция – свързана с пазарното въздействие върху преминаването на икономиката през фазите на икономическия цикъл.
5. Мотивираща – въздействие върху активността на лицата, предприемчивостта и инвестирането за разкриване на нови работни места.
Неефективността на пазарен механизъм се наблюдава при решаването на някои въпроси от вътрешен фирмен характер най-често свързани с условията на труд и безопасността на труда. Пазарния механизъм не може да предпази работниците от произволни уволнения и не е в състояние да преодолее дискриминацията от страна на работодателите към определени категории лица и групи.