Лекции по Икономика

2. Видове контрол.

Съществуват различни видове контрол:

1. В зависимост от обхвата контролът може да бъде разгледан като общ и специален. Общият контрол е присъщ на органите на власт и управление в страната и в отделните обекти. Той е насочен към глобалните явления и процеси. Резултатите от него служат за изработването на общи оценки за състоянието на държавата и обектите и насочване дейността на специалните и специализирани контролни органи към конкретизация и задълбочаване на тези оценки. Това показва, че общият контрол има първичен характер. За разлика от общия, специалният контрол има точно определено приложно поле. Той е насочен към определени проучвания, в резултат на което може да има вторичен характер. Този контрол обхваща цялостната дейност на обектите, но от определени позиции. Такъв контрол е ревизионният. Той обхваща цялостната дейност на обектите, но с цел да се извърши преценка на законността и целесъобразността на настоящи и минали явления и процеси.

2. В зависимост от принадлежността на контролните органи контролът бива вътрешен и външен.
Вътрешният контрол се извършва от органи, които се намират в трудовоправни отношения с обектите на контрол. Този контрол обхваща само явления и процеси, които се развиват в рамките на конкретния обект. Вътрешният контрол се отличава с оперативност и дава възможност за висока разкриваемост. Самите органи на този контрол са участници в производствените и управленски процеси на обектите.
Външният контрол се осъществява от органи, които по своята принадлежност се намират извън проверявания обект. Те са в трудовоправни отношения с други институции. Практически той е по-действен от вътрешния контрол0 В условията на фирмена организация значението на този контрол ще намалява. Той ще остане да съществува като функция за защита на държавните интереси.
Външният контрол се проявява под формата на ведомствен, извънведомствен и надведомствен контрол.
Ведомственият контрол се осъществява от органи на отделните министерства, ведомства и комитети. Той е тясно свързан с управлението на министерството или ведомството и засяга не само управлението на по-горестоящата структура, но и на нейните поделения.
Извънведомственият контрол се осъществява от специално създадени контролни структури, които в административно отношение принадлежат към други министерства и ведомства.Това е преди всичко държавен контрол, отличаващ се с императивност и взискателност.
Надведомственият контрол е контрол на надведомствените звена в държавната йерархия. Този контрол произтича от правото на власт и служи за защита на тази власт. Осъществява се от Народното събрание, Министерския съвет, Сметната палата, Главна прокуратура и др.

3. В зависимост от техническите средства контролът може да бъде механизиран и автоматизиран. Характерно за тези два вида контрол е, че те са свързани не с дейността на обекта, а със средствата, които той използва. Когато тези средства се ползват пряко, непосредствено от субекта за определяне на характеристиките на обектите, той и механизиран. Но когато контролният орган не ги използва пряко, а участва при разработването на програмите, използва, получената информация за оценки и изработването на изводи и предложения, то той е автоматизиран.

4. Според предназначението си контролът бива за законосъобразност и целесъобразност. Чрез тези видове контрол се постига защита на законността в страната, те са повод за вземане както на стратегически, така и на тактически решения от ръководни органи на страната и предприятията, на кооперациите, бюджетните учреждения, акционерните и командитни дружества.

5. Развитието на демократичните промени е критерий за класифицирането на видовете контрол като държавен и обществен. Държавният контрол се осъществява от държавни институции и се разглежда като една от основните функции на държавно управление.
Общественият контрол се осъществява от обществено-политическите организации, формалните и неформални сдружения и отделните граждани. Това е неинституционализиран контрол. Той може да се разгледа като социален барометър, отразяващ слабостите и недостатъците в развитието на държавата. Значително развитие получава парламентарният контрол, контролът в кооперациите, акционерните и командитни дружества.