Лекции по Икономика

5. Конкретни видове контрол.

Осъществяват се в различни условия по различни начини и биват следните разновидности:

Проверка и видове проверки
Проверката е една от формите при който има непосредствен контакт между субект и обект на контрол. Проверяват се параметрите при които се развива системата. Проверката може да бъде планова и извънпланова, пълна и репрезентативна, частична , тематична, компромисна, предметна, формална, документална и т.н.
Тематичната е свързана с проверка на изпълнени задачи.
Формалната проверка е по форма, т.е. за формата на документи и неговото съдържание от гледна точка на съдържанието.
Документалната проверка е свързана с проверката на документи.

Ревизия
Включва в състава си различни процедури и представлява последваща форма на контрола. Ревизията винаги представлява пълен контрол. В нея се включват проверки от материален и документален характер, насрещни и кръстосани проверки.

Проучване
Чрез него не само се констатира определено събитие, но се извършва анализ и оценка на събитията, изследват се факторите и условията които ги пораждат.

Наблюдения
Дългосрочна контролна форма за системно и продължително изследване на процесите и на комплекси от процеси и явления. В резултат на наблюденията се извършва съответно регулиране. Наблюдението има следните задачи:
• Да се информират съответните управленски органи за съществуващите отклонения в наблюдаваните обекти;
• Да се окаже съдействие за отстраняване на отклоненията и за достигане на необходимото равнище в рамките на проблема;
• Да се предотвратят възможните отрицателни резултати в бъдещето състояние на контролните параметри. Изборът на тематика за наблюдение зависи от значимостта на отделните параметри на системите.

Систематичен контрол
Той се осъществява върху реализацията на избрана стратегия. Обект на този контрл са условията и предпоставките за решаване на стратегически задачи.
Стратегическият контрол е дългосрочен и служи за допълване и усъвършенстване на системата.

Прогностичен контрол
Обект са условията в които се развива даден контрол, неговото минало и настояще. От тази изходна позиция се прогнозира поведението на дадена система или процес към определен момент. За да се осъществи този контрол е необходимо да се разполага с богата информация за системата. Обектите на прогностичния контрол могат да бъдат всички ситеми в обществото.

Анализът като форма на контрол
Той е сомостоятелна форма на контрол, която се проявява чрез петте основни елемента на функцията контрол. Необходимата информация се събира целево по предварително определени признаци и показатели. Обект на този анализ са различно протичащи по време явления и процеси.