Лекции по Икономика

5. Видове контрол. Основни видове контрол.

Най-общо контролът може да се дели на основни и конкретни форми на контрол.
Основни са тези форми на контрол, които имат по-голяма представителност и се смятат за базови.

Основни видове контрол:

Държавен и обществен контрол
– държавния контрол се осъществява от специално създадени институции. Той произтича от правото на държавата да управлява своята собственост и да защитава своите интереси. Типични представители на държавния контрол са финансовия, стопанския, контрола осъществяван от сметната палата и др.
Контролът осъществяван от държавните органи е строго регламентиран. Оценките му са документирани по определен от закона ред, а изводите и указанията са императивно представени;
-общественият контрол е сравнително слабо проявен, но е израз на критичното отношение към поведението на държавни институции, служебни лица, към личностните прояви в отделни организации.

Вътрешен и външен
Според мястото на субекта и обекта , контрола е вътрешен и външен.
Вътрешен е контрола , когато субекта и обекта са в непосредствена близост или са в една система.
Външен е контрола при който имаме отдалеченост на субекта от обекта, т.е. те са в различни системи. Външният контрол показва наличие на йерархия в управлението.

Независим контрол
Той е особен род проявление на контролната функция. Приема се ,че независим е контрола, който се подчинява единствено на закона и не принадлежи към никоя държавна или друга институция. В развитите икономически страни независимия контрол се осъществява в две форми:
- Държавен одит – извършва се от сметната палата и се подчинява само на Парламента;
- Независим одит – контрол на оди торите , които имат призната по съответния законодателен ред правоспособност да проверяват и заверяват годишни счетоводни отчети

Материален и документален контрол
Контролът се разглежда като материален и документален въз основа на специфични особености на обекта и субекта на въздействие.
Документален е контрола върху цялата документация и съдържащото се в нея.
Материален е контрола върху съдържащите се в документа процеси, които може да се разглеждат и като инвентаризация.

Дистанционен контрол
При него няма контакт между субекта и обекта. Този вид контрол все повече ще намира място в управлението. При него само сателитна връзка позволява да се наблюдават и контролират някои процеси.