Лекции по Икономика

4. Определение за контрол. Форми на контрол.

Определение за контрол:
Контролът не е просто проверка , за да се санкционира отклонението, а автоматичен процес, който улавя условията, в които се пораждат отклоненията, бързо реагира за тяхното предотвратяванеи отстраняване. Главната характеристика на съвременният контрол е контрол преди събитието, а не след него.
Предмет на контрол е поведението на системите и индивидите в тях, а обект са самите системи.

Форми на контрол:
Основните форми на контрол са предварителен, текущ и последващ контрол. Критерии за определяне са или времето в което се намират контролните системи или обектите на контрол. Състоянията на подготовка, протичане и завършване на процесите определят основните форми на контролно въздействие.
Предварителен контрол се проявява предварителна подготовка на процеси при създаване на подходящи условия за тяхното протичане.има най- висша степен на профилактичност и превантивност.
Текущият контрол сеосъществява едновременно с протичаштата дейност. Следва последователноста на процесите, операциите различното поведение на системите в средата.
Последващият контрол е контол след събитието, след кото вече процесите са завършилии резултатите са налице.