Лекции по Икономика

5. Методи и способи на контрола.

Чрез способите се постига изучаването на обекта от контролния орган. Способите се разглеждат като практически подходи за изучаване на конкретни явления и процеси, обект на контрола. Методът е по-широко понятие. Той е форма за теоретично и практическо усвояване на обектите.
Най-често използваните способи в практиката по стопански и финансов контрол са писмените обяснения, сведенията, справката, анкетата, обследването, фотоснимката, инвентаризацията, експертизата и документалната проверка.
1. Писмените обяснения заемат определящо място в работата на контролните органи. Чрез тях се изучават причините, условията, начините за извършване на нарушенията и престъпленията, кръга на участниците. Мястото на контролния орган е да мотивира виновното лице към добросъвестно отразяване на фактите с подробности и в детайли.
Разновидност на писмените обяснения е разпитът на виновното лице от контролния орган. Когато нарушенията и щетите са извършени от няколко лица, се провежда кръстосан разпит. Важно условие при разпита е той да се проведе своевременно. В противен случай неистинността ще съпътства дадените отговори.
2. Сведенията се вземат от местните органи на власт и управление в лицето на общини, кметства, съд, прокуратура, полиция. Чрез тях може да се допълни съществуващата до момента информация, да се уточни положението на виновното лице.
3. Справката може да бъде писмена или устна. Втората има по-малка практическа значимост. Писмената справка се използва когато трябва да се изучат явления и процеси, за които в подконтролния обект не се води специален информационен носител. След спазването на определени изисквания, тя се превръща в официален служебен документ.
4. Анкетата се използва за набиране на допълнителна информация, необходима за формиране на цели и задачи на предстоящи ревизии, обследвания, инспекции. За провеждането на писмена анкета се съставя въпросник, който след дадените отговори се обработва.
5. Обследването намира приложение, когато трябва да се придобие представа за целия обект. Чрез него се обхваща дейността както на дъщерни фирми, така и на фирмата майка, когато трябва да се разкрие връзката между тях. Резултатът от обследването се оформя в служебен доклад, съставен в два екземпляра.
6. Фотоснимката намира приложение в областта на стопанския и финансов контрол само в отделни случаи. Практикува се основно в криминалистиката. Добри резултати от нейното използване се получават, когато е налице разпиляване, умишлено повреждане, разбиване на складове, каси, магазини.
7. Инвентаризацията намира основно приложение в областта на стопанския и финансов контрол. Чрез нея се установяват фактически наличности, което винаги става на мястото, където се намира обектът за инвентаризиране.
8. Експертизата се използва, когато се оспорва резултатът на съответния контролен орган. Извършва се от висококвалифицирани специалисти в съответната област, наречени експерти. Резултатът се оформя в експертно заключение, в което по недвусмислен начин се отразява установеният резултат по време на експертизата.
9. Документалната проверка е типичен способ в областта на стопанския и финансов контрол. Същността на този способ се състои в преценка на качествата и съдържанието на документите, тяхното правилно оформяне.