Лекции по Икономика

4. Средства за контрол и техните източници.

Средствата за контрол служат за измерване на параметрите, които са обекти на контрола, за преработка на получената информация. Въз основа на тях могат да се извършват съпоставки, анализи и наблюдения.Чрез отделните средства се онагледява получената информация, създава се възможност за даване на гласност и по-лесното възприемане на тази информация.
1. Цифрови данни. В областта на стопанския и финансов контрол това са най-широко използваните средства. Тези данни разкриват състоянието на обекта и неговото изменение. За да се използват за нуждите на контрола, цифровите данни трябва да са получени по определена методика и въз основа на достоверни математически пресмятания. Набирането на цифровите данни може да стане от първичните документи, съставени в обекта, счетоводните записвания, статистическата информация.
2. Технически средства. Тези средства служат на субекта на контрола за метрифициране на параметрите на обектите.Чрез тях се получава информация за тежина, дължина, дебелина, плътност. Чрез тази група средства се постига достоверност на контролната информация, което повишава нейната полезност.
3. Организационни средства. Те могат да бъдат технически, под формата стандарти, технологии, под формата на пломби, марки и др. Намират приложение при предаване на информация за доказване на различие. Могат да се обединят в две групи:
Средства, обслужващи контролната дейност
Средства, доказващи извършена контролна дейност
Към първата група спадат транспортните средства, комуникациите, средства за обработка на информацията /компютри/
Средствата от втората група се използват при завършени контролни процедури. От номерата на пломбите, печатите може да се установи не само, че е извършена съответната проверка, но и кой е контролният орган, който я е извършил.
4. Средства за онагледяване на контролния процес и получените резултати. Такива средства могат да бъдат диаграми, графики, компютърни продукти, схеми за технологична последователност на контролния процес, табла. Тези средства намират приложение при реализацията на каузалния характер на контрола /изучаването на причините/. Прилагат се в научното изследване на криминогенните фактори, обуславящи стопанката престъпност и тяхното графично изобразяване.
5. Психологически средства. Много често тези средства се използват несъзнателно от контролните органи. Те могат да намерят израз в убеждение, въздействие, предразполагане към спокойна обстановка по време на ревизии. За да може да използва посочените средства, субектът на контрол трябва да е добър психолог, да може да изучава поведението на обектите, когато те са отделни длъжностни лица или граждани, подлежащи на проверка.

Набирането на цифровите данни може да стане от различни информационни източници. Такива са първичните документи, счетоводните отчети и регистри, балансите.
Първичните документи са основен информационен източник.Въз основа на тях се съставят вторични документи под формата на сводки, рекапитулации, отчети.
Счетоводният баланс е източник с особено място в контролната дейност. Много често той е първият документ, с който се запознават външните контролни органи и дава информация за общото състояние на обекта по отношение на активите и пасивите, собствените и привлечени средства, вземания и задължения.
В областта на финансово-стопанския контрол като източник на средства намира приложение и неотчетната информация. Това са сигнали, критични материали, обследвания, лицензи и патенти, научни разработки. Този източник трудно може да се използва, но е полезен, когато е включен в информационно търсещи системи, базиращи се на определени признаци.