Лекции по Икономика

9. Вътрешен контрол.

1. Обхват и организация на държавния вътрешен финансов контрол.
Държавният вътрешен финансов контрол включва:
1. системите за финансово управление и контрол
2. вътрешния одит, упражняван от органите на агенцията;
3. превантивния контрол
Ръководителите изграждат системи за финансово управление и контрол по отношение на средствата, получени от републиканския или общинския бюджет, съгласно указания на агенцията.
Системите за финансово управление и контрол включват система за предварителен контрол и система за двоен подпис по отношение на поемането на финансови задължения и извършването на разходи.
Предварителният контрол е контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, и се осъществява чрез проверки и преди земане на решения за поемане на задължения и извършване на разход.
Предварителният контрол е функция и отговорност на разпоредителя или ръководителя и се осъществява от финансов контрольор. При упражняване на предварителен контрол финансовият контрольор одобрява или отхвърля предложенията на разпоредителя или ръководителя за поемане а задължения или за извършване на разходи.
За финансови контрольори се назначават дееспособни български граждани, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност. функции на разпоредител с кредити и счетоводител.
При изпълнение на служебните си задължения финансовият контрольор има право да получава и да изисква всички данни и документи, необходими за осъществяване на дейността му, включително електронни. По своя преценка той може да прави и роверки на място.
При осъществяването на вътрешен одит се проверява:
1. законосъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, разходване и
2. отчитане на имуществото на одитираните обекти;
3. организацията, законосъобразността и достоверността на водената счетоводна отчетност;
4. неизпълнението на задължения към държавния бюджет, общинските бюджети, звънбюджетните сметки и фондове.
2. Документиране резултатите от дейността на ДВФК.
За резултатите от вътрешния одит се съставя доклад, който съдържа направените констатации и изводи, подкрепени с доказателства.
Докладът за вътрешен одит се връчва на ръководителя на одитирания обект за
становище в 14-дневен срок от съставянето му.
На лицата, чиято дейност е била предмет на проверка при вътрешния одит, се предоставят за становище констатациите от одитния доклад, свързани с тяхната дейност. Становищата заедно с доклада за вътрешен одит се изпращат на органа, който го е възложил. Директорът на агенцията има право да делегира вътрешен одитор към одитираните обекти. Вътрешният одитор по своя инициатива може да съветва ръководителя и финансовия контрольор по всички финансови въпроси преди вземането на финансово решение. Този съвет няма задължителен характер.