Лекции по Икономика

10. Данъчен контрол.

1. Същност и организация на данъчния контрол.
Контрол върху облагането с данъци, които следи за стриктното им прилагане като по този начин осъществява определена данъчна политика и се формират приходите за държавния бюджет е данъчната администрация. У нас е изградена организационна система на данъчна администрация на три звена. Главно управление “Данъци“ е първото звено на тази система. То няма право да извършва оперативно - контролна дейност, т.е. да извършва данъчни проверки и ревизии. Неговите функции се изразяват в осъществяване ръководство и контрол върху второто звено на данъчната система, териториално данъчно упавление, анализиране, обобщаване и организиране на прохидите за държавния бюджет, да осигуряват квалификации на данъчните служители, да водят данъчна статистика, да подготвят спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.Второ звено е Териториално данъчно управление. Неговите задачи са същите, като на Главно данъчно уплравление, но насочени към данъчните служби, които са третата част на стистемата. Основните функции на териториалното данъчно управление са контрола върху определянето, събирането и отчитането на данъците. Третото звено са данъчните служби, чиято основна задача е определяне и събиране на приходите за бюджета. Те реализират данъчна регистрация, изготвят данъчните досиета, отчитат събраните данъчни задължения. Това те правят чрез данъчни проверки и ревизии или осъществяват оперативно - контролната дейност. При извършването на периодични и нарочни проверки, данъчния орган следи за реда на извършване на данъчните процедури.

1. Публични вземания и събиране на вземания.
Националната агенция за приходите е специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания.Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
Нейните функции и правомощия са да
1. 1.Обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, осигурява отпечатването и безплатното разпространение на данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон, като ги публикува и в Интернет на страницата на агенцията;
2. Установява публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски по основание и по размер;
3. Обезпечава и принудително събира публичните вземания .
4. Събира доброволните плащания на публичните вземания .
5. Установява административни нарушения и налага административни наказания по данъчните закони, както и по законите, регламентиращи задължителните осигурителни вноски;
6. Разглежда жалби срещу издадени от нейни органи актове или срещу откази за издаване на актове, както и срещу действия или откази от действия на нейни органи или служители;
2. Данъчно производство.

Данъчното производство обхваща действията по издаването, обжалването и изпълнението на актовете на данъчната администрация..
Страни в данъчното производство са данъчната администрация и данъчните субекти.
В данъчното производство данъчната администрация се представлява от съответния данъчен орган, а пред съда се представлява от съответния регионален данъчен директор и/или от упълномощени от него или от главния данъчен директор лица с юридическо образование.
В производствата пред данъчната администрация данъчните субекти могат да се представляват от пълномощници.
Данъчните субекти подават данъчни декларации:
1. когато са задължени със закон да декларират обстоятелствата, въз основа на които данъчният орган определя конкретния размер на задълженията;
2. когато сами определят облагаемата основа и изчисляват дължимия данък.
Приемането на данъчни декларации се извършва от служител в съответната данъчна дирекция, който е длъжен да окаже съдействие на данъчния субект по всички въпроси от технически характер, възникнали при попълването на данъчната декларация. Когато се подава декларация чрез изпращане по пощата, органът на данъчната администрация я завежда с датата на пощенското клеймо в станцията на подаването, като отбелязва факта на получаването по пощата, а в обратната разписка отразява входящия номер.
Данъчният орган проверява дали декларацията е попълнена съобразно изискванията за съответния вид декларация и определя размера на данъчното задължение.