Лекции по Икономика

8. Промени, които настъпват под влияние на физиологични процеси

Tова са процеси, които се извършват под влияние на ензимите, съдържащи се в самите продукти. Някои храни­телни продукти са живи организми (зърнени храни, плодове, зе­ленчуци и др.) И в тях непрекъснато протичат физиологични про­цеси. При съхраняването тези процеси неизбежно предизвикват промени в продуктите. Особено значими са промените под вли­яние на дишането и прораствтането.

Промени под влияние на дишането.
Дишането е необходим процес за всички живи клетки. Продуктите поглъщат кислород, който се използва за окисляване на органичните съединения (пре­димно захарите) с отделяне на необходимата за живите орга­низми енергия по следната реакция:

С2Н12О6 + 6О2 -> 6Н2О + 6СО2 + Енергия

Интензивността на дишането зависи от температурата, влажността и достъпа на въздух (кислород). Колкото са по-високи температурата и влажността, толкова по-интензивно е дишането. Освен това силата на дишането се намира в правопропорционална зависимост с концентрацията на кислорода във въздуха и обратно пропорционална на концентрацията на СО2. Чрез регулиране на посочените фактори може да се изменя и си­лата на дишането.
Понякога възниква необходимостта от ограничаване на интензивността на дишането, защото в резултат на него в продуктите настъп­ват нежелателни промени:
1. Поради разлагане на част от органичните вещества до известна степен се променя химичният състав на съхраняваните продукти и се намалява хранителната им стойност.
2. Вследствие на изразходването на част от органичните ве­щества и особено на въглехидратите н резултат на дишането намалява масата на съхраняваните продукти и количествените загуби са често твърде значителни.
3. При дишането продуктите отделят известно количество топлина, което може да доведе до повишаване на температура­та им и даже до самозапарване. Освен това повишената темпе­ратура благоприятства развитието на вредни микробиологични процеси в продуктите.
4. В резултат на дишането се отделя значително количест­во вода, вследствие на което се повишават влажността на са­мия продукт и относителната влажност на въздуха в складовите помещения. Повишената влажност още повече ускорява ди­шането и се увеличават загубите. Наред с това се създават бла­гоприятни условия за развитие на вредна микрофлора и преди всичко за плесенясване на продуктите.
5. Вследствие на дишането се променя съставът на въздуха, като съдържанието на кислород се намалява, а на CO2 се увеличава. Първоначално това е желателно, тъй като води до забавяне на дишането. Освен това натрупващият се CO2 дейс­тва консервиращо, като задържа развитието на плесените. Прекомерната промяна на състава на въздуха обаче е нежелателна - може да доведе до възникване на анаеробно (безкислородно) дишане. При това дишане в клетките се натрупва етилов алкохол, който е клетъчна отрова и причинява бързо загиване на клетките, а следователно и на продуктите.

Промени вследствие на прoрастване.
При създаване на благоприятни условия някои от живите продукти (зърнени храни, картофи, лук, чесън и др.) Могат да прoрастват. При прорастването се наблюдава силно активизиране на ензим­ните процеси, последвано от съществени промени в химич­ния състав на продукта и развитие на новото растение. Прорастването е крайно нежелатено явление, защото при­чинява големи количествени загуби, намаляване на трай­ността, силно влошаване на хранителната стойност и на вкусовите свойства на хранителните продукти.